Nghi Thức Cúng Cơm Hương Linh / Top 9 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Apim.edu.vn

Nghi Thức Cúng Cơm Cho Hương Linh

NGUYỆN HƯƠNG

Tang chủ nguyện hương…, dâng hương…, lễ hương linh tam… bái, bình thân giai quỳ… (Tang chủ quỳ, dâng hương ngang trán vái tên người chết, cắm hương xong, lễ ba lạy và quỳ xuống)

THỈNH HƯƠNG LINH

Chân ngôn thần lực dẫn hương linh

Từ chốn u minh về dương thế

An toạ linh sàng để nghe kinh

Tang gia hiếu tử chí thành hiến dâng. O

THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

Sông mê dào dạt sóng tình

Biển đau lênh láng lệ mình khóc than

Muốn mau thoát khỏi trần gian

Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn. O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật, tay bưng sen vàng tiếp dẫn hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. , hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Thân cử bước thênh thang

Tâm tự tại an nhàn

Tới lui không vướng mắc

Vượt thoát cảnh trần gian. O

THỈNH ĐỨC QUÁN THẾ ÂM TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp

Với lời nguyện tha thiết độ sanh

Khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành

Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. O

Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ-tát, tay cầm nhành liễu, phóng hào quang tiếp dẫn hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Hồn về dương thế

Phách ở nơi nao

Mau mau tỉnh ngộ

Vượt thoát trần lao.

THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN Nam mô nhất tâm phụng thỉnh

U minh dứt hết ngục hình

Dương gian độ thoát chúng sanh không còn

Bồ đề nguyện lớn vuông tròn

Chứng nên Phật quả không còn tử sinh. O

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ-tát, tay cầm tích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương linh ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi, hôm nay là ngày cúng cơm (thọ tang, bốn chín ngày, trăm ngày, giáp năm, hai năm), hương thơm ngào ngạt, triệu thỉnh hương linh, trở lại đàn tràng (gia đường), lễ Phật, nghe kinh.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh

Được nương nhờ oai thần chư Phật

Nay về đây nghe pháp nghe kinh

Hồn thiêng thụ hưởng linh đình

Nén hương, bát nước, ân tình cúng dâng.

CHÂM TRÀ LẦN I

Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

Tang gia hiếu quyến lễ… tạ hương linh nhị… bái. OO

BA LẦN TRIỆU THỈNH Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh Nam mô nhất tâm triệu thỉnh

Tang chủ thành tâm bái thỉnh. Hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… hương linh ơi nghe lời mời thỉnh… ba lần triệu thỉnh hương linh đã về, hồn thiêng an toạ linh sàng, tang chủ thành tâm thiết đàn hương hoa, cam lồ, pháp thực đủ đầy kính dâng.

DÂNG CƠM CÚNG

Tang chủ thành tâm dâng cơm.

(Tang chủ gắp thức ăn, mỗi thứ một ít để vào bát cơm, đôi đũa gác ngang và nâng ngang trán) (Tuỳ theo trường hợp cúng cho cha mẹ, vợ chồng,… mà người chủ lễ chọn những phần sau đọc cho phù hợp)

Đây bát cơm đầy nặng ước mong

Cha (mẹ) ơi! Đây ngọc với đây lòng

Đây tình còn đọng trong tha thiết

Ân nghĩa sinh thành chưa trả xong.

Chim loan phụng từ xưa hoà hợp

Đàn sắt cầm bỗng đứt dây tơ

Âm dương xa cách đôi bờ

Bóng kia hình nọ bây giờ tìm đâu.

– Cúng tổ tiên, ông bà, cô bác, anh chị:

Đây nền nhân, đây nhà nghĩa, do tổ tiên gầy dựng mà nên! Nọ lá ngọc, nọ cành vàng, bởi công đức chất chồng mà có.

Hiểu đạo nghĩa càng thêm thân thiết

Rõ bà con thương tiếc biết bao

Âm dương xa cách đớn đau

Giờ nương Tam Bảo sớm mau an nhàn.

CHÚ BIẾN THỰC

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần) O

CHÚ BIẾN THUỶ

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) O

CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần) O

(Tang chủ thành tâm để bát cơm xuống)

Sắc hương mỹ vị đầy hư không

Nguyện cho hương linh đều no đủ.

Nam mô Mỹ Hương Trai Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) O

CHÂM TRÀ LẦN II

Cam lồ một giọt linh thiêng

Tiêu trừ đói khát triền miên

Mật ngôn mầu nhiệm hồn thiêng an lành.

Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

Toàn gia hiếu quyến lễ… hương linh nhị… bái… OO

KHAI THỊ HƯƠNG LINH

Biển khổ mênh mông sóng nổi trôi

Muốn đến Bồ đề bờ giác ngộ

Nếu mà chưa từng nghe kinh pháp

Thì làm sao thoát khỏi luân hồi.

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A-di-đà Như Lai. O

QUY Y CHO HƯƠNG LINH (Nếu hương linh quy y rồi thì khỏi)

Hương linh quay về nương tựa Phật

Hương linh quay về nương tựa Pháp

Hương linh quay về nương tựa Tăng.

Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho hương linh.

Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

SÁM HỐI CHO HƯƠNG LINH

Hương linh đã tạo bao nghiệp ác

Đều do vô thỉ tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra

Tất cả hương linh đều sám hối. O

OAI LỰC SỰ HƯỚNG NGUYỆN

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sinh Tịnh độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả hương linh cùng tiếp nhận. O

CHÂM TRÀ LẦN III

Tang chủ thành tâm hiến trà cho hương linh…

Toàn gia hiếu quyến lễ… hương linh nhị… bái. OO

CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) O

HỒI HƯỚNG

Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về tất cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

Tác đại chứng minh. O

Hôm nay ngày….. tháng….. năm….. có gia đình tang chủ thành tâm thiết lễ cúng cơm. Nguyện đem công đức hồi hướng cầu siêu cho hương linh (Họ tên ………., pháp danh ………., mất ngày ………., hưởng dương/thọ ………. tuổi), được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, sinh về cõi Phật an vui. O

Thứ nguyện: Tâm chí thành dâng lên, nguyện cho hương linh, nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sinh Tịnh độ. Lại nguyện cho toàn thể tang gia hiếu quyến, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, xa lìa khổ ách. O

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật. O

TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH

Hồn về Cực Lạc Tây phương

Ngát hương sen nở hào quang sáng ngời

Chắp tay vĩnh biệt cõi đời

Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. O

HOÀN TẤT

Tang chủ đứng dậy, lễ tạ hương linh tứ… bái… OOOO

Nghi Thức Cúng Hương Linh

Nghi lễ hành trì

Nghi Thức Cúng Hương Linh

Kích cỡ chữ:

(Nghi thứ 1)

(Ghi chú: Đây là nghi cúng Hương linh thông thường, quý Phật tử có thể thực hành theo nghi nầy là đủ. Nhưng đây chỉ là lễ cúng linh, sau khi đã làm lễ Cầu siêu cho Hương linh trước Tam bảo rồi)

Chủ lễ xướng: Gia chủ tựu vị. (Tức là gia đình có Hương linh cúng trong lễ nầy, đến quỳ trước bàn thờ linh.). Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Phần Hương (Tức là đốt hương dâng Hương linh, mỗi vị cúng linh có một cây hương hoặc chỉ có vị Đại diện gia đình cầm hương đưa lên ngang trán, thầm khấn nguyện) Chủ lễ xướng: Thượng hương. (Cắm hương lên bát nhang của Hương linh) Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ Hương linh bốn lạy. Đồng hòa tiếp: Cùng quỳ.

Chủ lễ sám : Có sanh có tử có luân hồi, Không sanh không tử không tới lui, Sanh tử, tới lui là mộng huyễn, Mau xa trần thế, đến sen đài. Ngưỡng trông đức Phật Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ : Đồng niệm tiếp dẫn cho Hương linh : Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (từ 3 đến 10 lần)

Chủ lễ : Nay lấy chơn ngôn mà triệu thỉnh, Hương linh chẳng rõ để biết, nghe, Nhờ sức Tam bảo đã hộ trì, Ngày nầy, giờ nầy xin dự hội. Hương linh nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho. Đồng hòa : Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh. Chủ lễ : Hôm nay, ngày . . . tháng . . . năm . . Nguyên quán làng . . . xã . . . huyện . . . tỉnh . . Gia quyến hiện ở tại . . . . Tất cả đều thiết lễ: (Phát tang, làm tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm ngày, giáp năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, …) để báo đáp thâm ân sanh thành dưỡng dục. Hiện hiếu quyến gồm có : . . . . (Con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu đích tôn, cháu nội, cháu ngoại, v. v..) Một dạ chí thành dâng hương và phẩm vật cúng dường ; ngữa trông ơn Phật từ bi gia hộ. Thành tâm phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . (Cha, mẹ, chú, cô, dì, …) Pháp danh : . . . (nếu có) Sanh ngày . . . tháng . . . năm . . Hưởng thọ : . . . . (mấy) tuổi, Tạ thế ngày . . tháng . . năm . . . Thỉnh lần thứ nhất, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ và con cháu thành tâm cúng dường. Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức đại từ đại bi Bồ tát Quán Thế Âm, từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . . Pháp danh : . . . . Sanh ngày . . tháng . . năm Hưởng thọ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ thế ngày . . tháng . . năm . . Thỉnh lần thứ hai, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ và thọ nhận phẩm vật do con cháu cúng dường. Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức Bồ tát Địa Tạng Vương đang đang hóa độ tại cảnh giới U minh, từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chánh thỉnh hương linh : . . . Pháp danh : . . .Sanh ngày : . . tháng . . năm . . Hưởng thọ : . . . . (Mấy) tuổi, Tạ thế ngày : . . tháng . . năm . Thỉnh lần thứ ba, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ, được con cháu cúng dường, sớm dứt trừ nghiệp chướng và sanh về cảnh giới tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Đồng hòa:

Ba lần phụng thỉnh hương linh về, Thọ nhận cúng dường, kinh kệ nghe, Thấu rõ kệ kinh, mong giải thoát, Oai lực Tam bảo đã chứng tri. Nam mô chứng minh sư Bồ tát Ma ha tát.(3 lần)

Chủ lễ: Dâng trà Đồng hòa: Lạy hai lạy. Đồng hòa: Cùng quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (nếu có) : Âm, dương không hai lý, Sanh, tử có hai đường, Nay có Điệp văn đọc, Trước hương linh cúng dường.

Điệp rằng: Lập đàn siêu độ: Nay tuyên đọc điệp : . . . (Tiến điệp hay Thỉnh điệp) tiến cúng hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Nguyên quán làng . . ., xã: . . ., huyện . . ., tỉnh . . , huyện . . ., nước Việt Nam. Hiện đang cư ngụ tại nước Hoa Kỳ, (Có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), tiểu bang . . ., thành phố . . . gia cư lập đàn phụng Phật, dâng hương, tụng kinh cầu siêu nhân ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, giáp năm, xả tang, . . .; tìm chữ đúng ý để đưa vào mấy chấm chấm trước đó). Hiếu tử . . . (Con trai trưởng, con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu nội, cháu ngoại, . .. . . . . . theo thứ tự như đây để liệt kê vào cho đúng) và cùng toàn thể hiếu quyến con cháu, trai gái, nội ngoại, lớn nhỏ vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: hương hoa quả phẩm, cổ bàn, trầm trà thanh đạm, cung kính cúng dường: Phụng vì truy tiến : . . . . . . (Tên các bậc lớn hơn hương linh đang được cúng, điền vào đây, nhiều hay ít tùy theo) Phụng vì chánh cúng : . . . . . (Tên hương linh được cúng chính thức, điền vào đây. Chỉ có một vị chính thức mà thôi). Phụng vì phối tiến : . . . . . . (Tên các hương linh được mời về cùng dự, hoặc là cùng hàng cùng lứa với hương linh cúng chính thức, hoặc vai vế nhỏ hơn, điền vào đây, nhiều hay ít tùy duyên).

Hởi ôi ! Sống gởi thác về, già hay trẻ không ai thoát khỏi số mạng. Trời cao đất dày, lên hoặc xuống khó rõ biết được hướng phương. Muốn cầu về thẳng tây phương, Phải nương thuyền từ tế độ. Hôm nay đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập đàn pháp sự.

Phúng tụng: Kinh văn Pháp bảo Đại thừa, niệm thần chú vãng sanh tịnh độ. Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây phương. Lại nữa, nương vào thiện lợi rõ đường sanh tử, thoát khỏi ba đường dữ; do công đức nghe kệ kính Pháp bảo chứng được niết bàn, vượt lên chín phẩm.

Cầu xin hương linh hoan hỷ thọ nhận. Nay toàn thể hiếu quyến cúi xin ngừng tuyên điệp. Âm, dương cách trở đôi phương, Nương nhờ sứ giả chỉ đường U minh. Tiếp nhận hướng dẫn hương linh, Minh trung thâu chấp, hiếu tình cúng dâng.

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . . (Ghi Pháp tự của Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại Đức vào đây).

Chủ lễ: Cúng trà. Đồng hòa: Lạy hai lạy. Đồng hòa: Tất cả cùng quỳ.

Đồng tụng cúng dường: Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Úy Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 hay 7 lần) Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Đồng tụng : Con nay, xin cúng vị cam lồ, Tam bảo từ bi chứng giám cho, Xin nguyện hương linh được no đủ, Tây phương cực lạc hướng theo về. Nam mô phổ cúng dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần)

Chủ lễ: Cúng trà. Đồng hòa: Lạy hai lạy.

Đồng tụng : Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương tây thế giới an lành, Con nay xin phát nguyện vãng sanh, Cúi xin đức từ bi tiếp độ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

Đồng tụng : Ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất, Chín phẩm độ chúng sanh, Oai đức không cùng cực, Con nay vì hương linh, Sám hối ba nghiệp tội, Phàm được bao phước thiện, Chí tâm nguyện hồi hướng, Nguyện cùng người niệm Phật, Vãng sanh nước Cực Lạc, Thấy ngộ pháp tánh, Phát tâm đại bồ đề, Đoạn vô biên phiền não, Tu vô lượng pháp môn, Thệ nguyện độ chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo. Hư không có thể tận, Nguyện của con không cùng, Loài hữu tình, vô tình, Đều được thành Chánh giác.

Đồng tụng: Tâm kinh Bát nhã ba la mật đa (Bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang) Quán Tự Tại Bồ Tát, khi thực hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì soi thấy năm uẩn đều không, vượt mọi khổ ách. Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc ; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Xá Lợi Tử ! Không ấy của các pháp, không sanh không diệt, không nhớp không sạch, không thêm không bớt ; nên trong không, không sắc thọ tưởng hành thức ; không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; không sắc thanh hương vị xúc pháp; không nhãn giới cho đến ý thức giới ; không vô minh và sự diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử và sự diệt tận của lão tử, không khổ tập diệt đạo ; không trí không được vì không được gì cả. Bồ Tát y theo Bát nhã ba la mật nên tâm không vướng mắc, không vướng mắc nên không khiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng điên đảo, cứu cánh niết bàn. Chư Phật cả ba thời gian y theo Bát nhã ba la mật nên được Vô thượng Bồ đề. Do đó nên biết Bát nhã ba la mật là bài chú rất thần diệu : bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú tuyệt bậc mà đồng bậc, trừ được hết thảy khổ não, chắc thật, không hư ngụy. Nên tôi nói chú Bát nhã ba la mật. Ngài liền nói chú ấy: “Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha.” (3 lần)

Đồng tụng: Vãng sanh tịnh độ thần chú (Đến đây đốt Điệp văn cúng hương linh) Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tì, A di rị đá, tất đam bà tỳ, A di rị đá, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đá, Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Chủ lễ: Hiếu quyến thành tâm lạy tạ hương linh Đồng hòa: Bốn lạy.

Đồng tụng: Nguyện sanh Cực Lạc cảnh phương tây, Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ tát bất thoái là bạn hữu.

Chủ lễ sám: Bỏ chơn tâm, theo trần cảnh là nguyên nhân đau khổ, Trở về Giác ngộ là mắt thấy Như Lai, Vì hương linh nghiệp chướng vẫn còn dầy, Bây giờ trở về quy y Tam Bảo được hoa khai thấy Phật. Đại chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương linh siêu sanh Lạc quốc. Đại chúng đồng hòa: Nam mô A Di Đà Phật.

NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi thứ 2) GỒM CÓ : • Hương linh lễ Phật (gia chủ lạy thế) • Thỉnh hương linh • Thỉnh Đức Quán Thế Âm Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn… • Xướng và đọc Điệp (nếu có) • Cúng Cơm và Nước • Niệm Phật • Sám Di Đà • Tiễn đưa hương linh • Phục Nguyện DÙNG ĐỂ : Cúng các hương linh, như hương linh Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v… Cúng ở nhà hay ở chùa cũng được. NGHI THỨC CÚNG VONG (Đồ cúng chỉnh tề, tang chủ quỳ gối, dâng hương ngang trán, vái tên họ người chết, cắm hương xong, chủ lễ xướng) HƯƠNG LINH LỄ PHẬT Tây Phương tiếp độ hương hồn. (1 tiếng chuông, chúng đồng niệm) Nam Mô A Di Đà Phật. (1 tiếng chuông, chủ lễ xướng tiếp) Vong tựu Phật tiền, đảnh lễ tam (1 tiếng chuông, chúng hòa:) bái. (3 tiếng chuông, chờ tang chủ lạy thế cho hương linh xong, hữu ban tiếp: ) Hồ quỳ. (cầm 3 cây hương, chủ lễ cử tán: ) THỈNH HƯƠNG LINH Chơn ngôn thần lực dẫn hương linh Từ chốn U Minh về Dương Thế An tọa linh đường để nghe kinh Tang môn hiếu tử linh đình cúng dâng… Chủ lễ bái: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh: Đức Quán Âm tu hành nhiều kiếp Với lời nguyền tha thiết độ sanh Khắp muôn nơi cầu nguyện chí thành Ngài ứng hiện muôn hình tế độ. (1 t. Chuông) Cung vi, Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, tay cầm nhành liễu, phóng hào quang tiếp dẫn hương linh, (tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại: …) hôm nay là Lễ … (Thọ Tang, Tứ Cửu, Bách Nhật, Tiểu Tường, Đại Tường…), hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần I), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. [Nếu không cúng tại nhà, nên đổi chữ Gia Đường lại là… (Đàn Tràng)]. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh. (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Hữu Ban: Duy nguyện: Hồn về Dương Thế Phách ở nơi nao? Mau mau tỉnh ngộ Vượt thoát trần lao. Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh: Sông mê rào rạt sóng tình Biển đau lênh láng lệ mình khóc than Muốn mau thoát khỏi trần gian Hãy nên niệm Phật tiêu tan khổ nàn. Cung vi: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kim đài, tiếp dẫn hương linh (tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại:…), hôm nay là Lễ…, hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh, (lần II), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Tả Ban: Duy Nguyện: Thân cử bước thênh thang Tâm tự tại an nhàn Tới lui không vướng mắc Vượt thoát cảnh trần gian. Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất tâm phụng thỉnh: U Minh, dứt hết ngục hình Dương gian, độ thoát chúng sanh không còn. Bồ Đề nguyện lớn vuông tròn Chứng nên Phật quả không còn tử, sanh. Cung vi: Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay cầm tích trượng, phóng hào quang tiếp độ hương linh (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, chết ngày: …, tại: …), hôm nay là Lễ…, hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương linh (lần III), trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. Chủ lễ tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) Hữu Ban: Duy nguyện: Được nương nhờ oai thần chư Phật Nay về đây thính Pháp văn Kinh Hồn thiêng thụ hưởng linh đình Nén hương, bát nước, ân (thâm) tình cúng dâng. Hữu Ban tiếp: Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: Hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) Đại chúng đồng tụng: Ba lần cung thỉnh Hương linh đã về Hồn thiêng an tọa linh sàn Tang môn hiếu tử thiết đàn kính dâng. Tả Ban: Tang chủ lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông) Hữu ban tiếp: Hồ quỳ. XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (nếu có) Chủ lễ xướng: Âm dương đồng nhứt lý Sanh tử chia đôi đàng Điệp tang họp thời dọc Cầu chư Phật chứng minh. (1 tiếng chuông) (Đọc điệp xong, cúng cơm. Tang chủ gắp thức ăn, mỗi thứ một chút, để vào bát cơm lưng, gác ngang đôi đũa, chắp tay vái cúng) CÚNG CƠM VÀ NƯỚC Đồng tụng: Nam Mô Đa Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai Nam Mô A Di Đà Như Lai. (3 lần, 1 tiếng chuông) Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 tiếng chuông) Hôm nay, dâng cúng cơm nầy Sắc, hương, mỹ, vị biến đầy hư không Thành tâm tha thiết ngưỡng mong Hương linh nạp thọ, tấc lòng nhớ thương. Mỹ Thanh trai Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần thứ nhứt) Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông) Tả Ban: Hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng: ) Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông). Hữu Ban xướng: Ruột se thắt, âm dương xa cách Ngậm ngùi thay, hồn phách về đâu!? Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót nước cúng lần thứ nhì) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông, đồng tụng) Nam Mô Cam Lồ Vương Bồ Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) Hữu Ban xướng: Cam lồ một giọt linh thiêng Tiêu trừ đói khát triền miên Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng an lành. Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần thứ ba) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông) Hữu Ban: Hồ Quỳ. (1 tiếng chuông, đồng tụng) Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 tiếng chuông) Hữu ban xướng: Hồn sắp thoát dương gian Chốn U Minh mờ hiện Âm dương chia đôi đàng Bát hương, đôi nến gần tàn Cúi xin chư Phật dẫn đàng hồn đi. (1 tiếng chuông, đồng niệm) NIỆM PHẬT A Di Đà Phật thân sắc vàng, Tướng tốt rực rỡ, hào quang sáng ngời, Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển, Mắt trong ngần, bốn biển long lanh, Ánh hào quang hóa vô số Phật, Vô số Bồ Tát hiện ở trong, Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Chín phẩm sen vàng lên giải thoát, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương Tây thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh, Cúi xin Đức Từ Bi nhiếp thọ. (1 tiếng chuông) Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 tiếng chuông) Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (Khi đang tụng chú Vãng Sanh, nếu có sớ nên đốt) 9. CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa địa dạ tha, a di rị đô, bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông) TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH Chỉ chủ lễ xướng: Hồn về Cực Lạc Tây Phương Ngát hương sen nở, hào quang sáng ngời Chắp tay, vĩnh biệt cõi đời Quán Âm, Thế Chí đón mời hồn đi. (Chủ lễ tiếp:) PHỤC NGUYỆN Hồn siêu nơi cõi Tịnh Nghiệp dứt chốn trần ai Hoa sen chín phẩm vừa khai Phật bèn thọ ký cho ngay nhứt thừa Cầu xin chư Phật tiếp đưa Hồn về Cực Lạc say sưa Pháp mầu Nguyện cho hương linh… Sớm về cõi Phật Hưởng cảnh thanh bình Pháp giới chúng sinh Trọn thành Phật quả. (1 tiếng chuông, đại chúng đồng niệm:) Nam Mô A Di Đà Phật. Hữu Ban xướng: Tang Chủ tựu vị lễ tứ, Chúng hòa: bái. (4 tiếng chuông, tang chủ lạy 4 lạy, lui ra).

Theo: chuaviengiac

Tiêu điểm:

Thờ Phật tại nhà cần phải biết những điều kiêng kị?

(31/10/12)

Nghi thức Phật đản (Mẫu in chất lượng)

(03/05/12)

48 pháp niệm Phật

(08/02/12)

Thế nào là cúng Phật?

(20/01/12)

Nghi thức Tắm Phật

(06/05/10)

CÁC BÀI SÁM VĂN XƯNG TÁN KỶ NIỆM PHẬT BỒ TÁT

(24/02/10)

Nghi Thức Căn Bản trong khóa thiền

(23/02/10)

Ý nghĩa nghi lễ

(23/02/10)

Tụng Kinh, Trì Chú,Niệm Phật

(23/02/10)

Nghi thức thỉnh Đại hồng chung

(23/02/10)

Các tin đã đăng:

Ý nghĩa và vai trò của lễ bái trong Phật giáo

(16/03/12)

Giúp Đỡ Cho Người Hấp Hối Và Người Vừa Mới Qua Đời

(15/02/12)

48 pháp niệm Phật

(08/02/12)

Hóa vàng cúng tiễn tổ tiên năm mới như thế nào?

(28/01/12)

Thế nào là cúng Phật?

(20/01/12)

Ý nghĩa và cách cúng lễ trừ tịch hay lễ giao thừa

(14/01/12)

Cách cúng khấn ông Táo chầu trời ngày 23 tháng chạp

(11/01/12)

Tám Kệ Chuyển Hóa Tâm

(22/12/11)

Phương Pháp Liễu Sanh Thoát Tử Hay Cứu Độ Trung Ấm Thân

(19/09/11)

Nghi Thức Trì Chú Đại Bi

(06/09/11)

9. Nghi Thức Cúng Cơm Cho Vong Linh

9. NGHI THỨC CÚNG CƠM CHO VONG LINH

Từ bi quảng đại diệu khó lường

Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương

Tích trượng rung thời khai địa ngục

Thần châu chỗ chiếu hết đau thương

Bi quang cứu tế u minh giới

Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền

Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ

Đường đường khắp phóng ngọc hào quang.

U minh giáo chủ Địa Tạng đại sư

Hoằng khai phương tiện khắp rộng từ bi

Quá khứ phụng sự chư Phật

Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền

Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám

Dẫn chúng sinh vào cửa chánh giác

Độ khổ thú lên đường Bồ đề.

Hôm nay (gia quyến) nhân tấc lòng hiếu sửa soạn cơm chay, cầu diệu lực chú thần cứu đường mê qua hiểm ải. Nguyện Bồ tát tiếp tịnh phách thân nhân dẫn dắt từng bước từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật từ bi phá vỡ trùng trùng u ám.

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai

Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai

Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn

Đường mê nay hóa đóa sen khai.

Thức thần phân biệt nên có xoay vần

Hơi thở ra liền thành phân cách

Tánh Phật như như bản lai thường trụ

Sinh tử luân hồi Niết bàn giải thoát.

Trăm năm bóng ảnh chóng tựa sát na

Bốn đại huyễn thân đâu có lâu dài

Mỗi ngày trần lao cho nên nghiệp thức mơ màng

Chẳng biết nhất tánh viên minh, rông rỡ sáu căn tham dục

Công danh phú quý, chung quy một giấc mộng vô thường

Tranh ngã tranh nhân, khoe tài cậy giỏi

Gió lửa dời tan còn chi già trẻ

Đầu non khe suối chôn bao kẻ anh hùng

Tóc xanh mới đây nay đã bạc trắng

Lễ mừng sinh nhật hôm nào, nay tiếp tới kỳ phúng điếu

Một bao máu thịt trăm năm khổ luyến ân tình

Mấy thước xương khô, buông lung tham sẻn bạc tiền

Hơi thở đã ra thật khó trở lại

Bóng chiều đã xế đâu chắc ngày mai

Dòng sông ái bao giờ ngừng chìm nổi

Cảnh nhà khuyên dứt mối tơ vương

Nếu cứ đắm luyến việc đời, vua Diêm La hốt nhiên cho bắt

Quay đầu trở lại không còn thấy một người thân

Núi đao rừng kiếm chịu vạc đồng dầu sôi

Gặp chém chặt thì một phút phân hai đoạn

Khát uống đồng sôi, đói ăn sắt nóng

Kiếp kiếp đắng cay rồi lại luân hồi

Mặc áo lông đeo sừng, miệng ngậm hàm sắt,

Mang nặng chở xa, đói khát roi vọt

Thịt xương dâng người để đền nợ cũ.

Oan khiên chất chứa ăn nuốt lẫn nhau

Khi ấy hối hận học Đạo không biết nhờ đâu

Chi bằng ngay lúc này niệm Phật tu hành, chớ để thời giờ qua mất

Nhân sinh trăm tuổi như bóng chiều tàn

Ngọn đèn trước gió, giọt sương đầu ngọn cỏ

Sao cứ tâm tư trăm mối, ý khởi ngàn đầu

Lưới trần lao miên mật bao khoen

Dây ân ái thắt chặt vạn kết

Núi kiêu mạn sừng sững ngang trời

Bể tham lam không bờ không bến

Chi bằng niệm Phật tu hành, liền được vãng sinh cõi Phật

Đời người trăm tuổi như khảy móng tay

Có khác nào chiếc lá trôi xuôi

Hay tương tợ trời tây thỏ lặn

Đập hòn đá mong cầu ánh lửa

Bóng ngựa câu bên cửa thoáng qua

Ngọn đèn lu trước trận phong ba

Hạt móc sớm treo trên ngọn cỏ

Thuyền chưa tới bờ ván đã hư mục

Chớp mắt thôi chỉ thấy mịt mờ

Sao tình nghĩa còn nhiều vương vít

Lưới trần gian khin khít muôn trùng

Trí vẫn hướng về nới trói buộc

Núi kiêu mạn chất chồng gò đống

Biển tham sân cuồn cuộn phong ba

Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật

Mới mong về cõi tịnh an vui.

Nay các chân linh đã nghe bài kệ vô sinh để khỏi gây nhân hữu lậu, xin các chân linh nghe thêm bài kệ hàng ma:

Lửa mồi ánh chớp có gì đâu?

Ân ái sao còn vướng vít nhau

Tấm thân vàng kệch rượu cơm bầu

Luân hồi sống chết ai là khỏi

Tờ lệnh Diêm La kíp tới hầu

Phúc tội tóc tơ bày rõ hết

Phân minh sổ sách trước như sau

Cột đồng giường sắt trông ghê khiếp

Khóc thét kêu gào tránh được đâu

Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu

Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước

Nhờ Phật rồi may mới thoát cầu

Một điểm chân như ai nấy sẵn

Thoát vòng sinh tử niệm lên mau.

Nay các chân linh kíp kíp theo tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật và bốn thánh hiệu để được vãng sinh về nơi An Lạc:

Quạ bay thỏ chạy chóng như thoi

Than hỡi đời ta được mấy hồi

Chỉ cõi Tây Phương An Lạc cảnh

Quay đầu ta kíp niệm đi thôi.

Dù cho nhà ngọc với kho vàng

Cảnh đến vô thường khó nỗi mang

Chỉ cõi Tây Phương An Lạc cảnh

Quán Âm Bồ Tát độ cho sang.

Sống trên bảy chục mấy ai đâu

Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu

Chỉ cõi Tây Phương nơi Lạc cảnh

Cầu xin Thế chí độ sang mau

Giơ tay cất bước tội ngang mày

Địa ngục đao sơn cửa rộng thay

Chỉ cõi Tây Phương nơi Lạc cảnh

Cầu xin Địa Tạng độ qua ngay

Hàm đan giấc mộng có hay chi

Cuộc thế lân la mãi làm gì?

Chỉ cõi Tây Phương nơi lạc cảnh

Cầu xin Thanh Tịnh độ cho về

Nguyện vong chóng sinh sang Tịnh độ

Ngôi cửu liên là chỗ náu nương

Vô sinh sen nở ngát hương

Chư tôn Bồ Tát bên đường tiếp nghênh

Chốn ao báu muôn sen đua nở

Phật Di Đà Thế Chí Quán Âm

Phát lời thệ nguyện dự phần tiêu dao

Vãng sinh Tịnh độ thần chú:

KINH TÂM YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài soi thấy năm uẩn đều không độ hết thảy khổ ách.

Này Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng hành, thức cũng đều như thế.

Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi Pháp không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong chân không không có sắc, không có thọ, tưởng hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý . Không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới cho nên không có ý thức giới. Không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc bởi vì vô sở đắc. Bồ Tát y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo đạt tới cứu cánh Niết bàn. Ba đời chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được đạo quả Vô Thượng Chính Đẳng, Chính Giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú trừ được hết thảy khổ chân thực không hư.

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phúc con hồi hướng

Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sinh

Sớm về cõi Phật quang vô lượng

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não

Nguyện được trí tuệ chân minh liễu

Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh Tây Phương cõi Tịnh độ

Chín phẩm hoa sen làm cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sinh

Bất thoái Bồ Tát đồng bạn lữ

Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm, Bồ tát, Thanh văn, Phạm vương, Đế Thích, bốn Thiên vương, chúng Thiên long, tám bộ Hộ pháp thần vương tất cả Thiện thần xin rủ lòng từ bi gia hộ.

Hiền tiền đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng Quốc gia hưng thịnh, Phật pháp trường tồn, nhân dân an lạc, gia đình phật tử chúng con bốn mùa không chút tai ương, quanh năm thêm lành cát khánh. Kế nguyện cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp, các hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, khắp duyên trăm họ, nam nữ, mười hai loại cô hồn. Nương công đức này tới trước Tam Bảo dự lễ nghe kinh, mau xả đường mê siêu sinh Tịnh độ. Phục nguyện âm siêu, dương thái, Pháp giới chúng sinh tình cùng vô tình đều trọn thành Phật đạo.

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ đề.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lãnh đại chúng, hết thảy không ngại.

Cúng Cơm Cho Hương Linh

Vấn đề cúng cơm trong 49 ngày, cúng bao nhiêu lần, cúng những thức ăn gì?

Đúng lý ra, vong cần Pháp thực hơn cần vật thực. Tuy nhiên, lòng thương yêu của người còn sống đối với thân nhân quá cố được biểu lộ bằng cách cho ăn, chớ thật sự ra, vong không cần phải ăn đâu!

Vong cần Pháp thực để có thể hiểu rõ, để có thể rung cảm được. Một khi rung cảm được thì vong có thể siêu được một cách dễ dàng.

Tuy vậy, muốn cho vong ăn thì cũng được; nếu có nhiều thì giờ thì cho vong ăn mỗi ngày, nếu không có nhiều thì giờ thì cho vong ăn mỗi tuần, hay mỗi hai tuần, tùy ở lòng hảo tâm của người chủ lễ, không nhất thiết lắm.

Một người khi còn tại thế, có thể ăn bất kỳ một con vật nào hợp với khẩu vị của họ, nhưng khi đã bỏ xác thân rồi, bất luận là dân tộc nào, tôn giáo nào, vong cũng chỉ hưởng đồ thanh nhẹ, không hưởng những đồ nặng được (như tôm, cua, sò, ốc, thịt, cá…).

Trong thời gian người chủ lễ hành lễ siêu độ cho vong, người chủ lễ bắt buộc phải trường chay trong 49 ngày, có thể dùng những thức ăn của người chủ lễ để chia lại cho vong cũng rất tốt; tức là tuyệt đối phải cúng thức ăn chay cho Vong.

Biến Thực Biến Thủy

Khi dâng cúng đồ ăn thức uống cho vong, người chủ lễ có cần phải trì Chú biến thực biến thủy không?

Biến thực biến thủy là biến đồ ăn thức uống ra nhiều để tất cả các vong đều nhận được cả.

Nếu cúng cho 2 vong linh cùng chung một bàn thức ăn thì lúc đó phải biến thực biến thủy. Nếu cúng cho 2 vong linh ở 2 bàn thờ vong khác nhau thì không cần phải biến thực biến thủy. Thức ăn của vong linh nào thì vong linh đó hưởng khi được dâng cúng.

Nếu cúng cho nhiều vong linh ở tại 01 bàn thờ vong thì phải biến thực biến thủy để tất cả các vong đều nhận được đồ ăn thức uống.

Việc trì Chú Biến Thực Biến Thủy đòi hỏi một sự quán tưởng. Người chủ lễ chưa biết tu tập, đem tâm lực của mình để siêu độ cho Hương Linh, nên tránh những việc khiến cho mình lúng túng, không trôi chảy trong khi hành lễ – vả lại thân nhân quá cố cũng chỉ một người, cho nên lấy tâm thành khấn nguyện khi dâng cúng thức ăn cho hương linh là đủ rồi.

Tất cả mọi việc không nên cưỡng cầu, làm trong khả năng gánh vác được của mình. Điều quan trọng chính là sự Thành Tâm, Thành Ý của mình đối với vong linh.

Thức ăn được bày ra để cúng cho vong, cũng chỉ tượng trưng một vài món, chứ không cần phải quá nhiều. Vong không ăn và nuốt như người đời đâu! Vong chỉ hưởng hơi thôi, vì có thân xác đâu để mà ăn với uống. Tất cả mọi thứ cũng chỉ là qua Ý Thức mà thôi.

Khai Yết Hầu

Nên nhớ rằng: vong linh chỉ là một cái bóng rất nhẹ, cần phải trì Chú Khai Yết Hầu, vong mới có thể hấp thụ dễ dàng được hết những cái hơi từ ở thức ăn dâng cúng.

Trong thời gian 49 ngày, vong linh còn cảm giác mình hiện hữu, do đó mà mới có vấn đề đói lạnh. Sở dĩ có vật thực là tại vì hương linh chưa nhận thức được rằng mình đã mất, cho nên vẫn còn cảm giác đói no, vì vậy mà phải cho hương linh được thỏa cái cảm giác đó của mình. Nhưng muốn cho hương linh thỏa được cái cảm giác đó, phải có câu thần Chú Khai Yết Hầu để khơi dậy cái thức của hương linh, giúp hương linh nhận ra rằng đây là đồ ăn thức uống. Khi hương linh nhận biết được thì hương linh sẽ hấp thụ được, nếu hương linh không nhận biết được thì sẽ không hấp thụ được.

Cho nên việc hương linh hấp thụ được lý cao siêu của lời Kinh, của câu trì Chú, niệm Phật, của lời giảng Pháp, sẽ giúp cho cái Thức của hương linh sáng rực lên. Pháp thực cần hơn vật thực ở điểm đó vì sẽ giúp cho cái thức của hương linh được sáng lên, tức là cho hương linh cái Trí Huệ.

Với cái Trí Huệ đó, hương linh mới nhận ra được hướng đi của mình và biết được nên đi về đâu, nếu có sự chọn lựa giữa Cõi Trời hay Cõi Phật hoặc Cõi Người. Thời gian 49 ngày là thời gian “đặc ân.” Dù rằng khi còn sống, hương linh không đủ tư cách để được vãng sanh về cõi Cực Lạc hay được về Cõi Trời, nhưng nếu trong thời gian 49 ngày, hương linh hết dạ chân thành ăn năn sám hối, biết bỏ xuống hết tất cả những phiền não và nhận chân ra được rằng mình đã làm điều sai trái, hương linh sẽ có toàn quyền trên sự lựa chọn của mình giữa 3 cõi Phật – Trời – Người.

Vật thực dâng cúng cho vong, ngoài trà, nước hoặc nước ngọt, có nên cúng rượu hoặc bia hay không?

Nên nhớ rằng: vật thực cho vong gồm tất cả những gì thật là giản dị thì vong sẽ nhận được, còn những gì rườm rà vong khó lòng nhận được.

Sắp dọn cho vong ăn có cần phải đặt chén, dĩa, muổng, đũa hay không?

Thật ra vong cũng không cần đến muỗng nỉa gì hết, vong chỉ hưởng mùi thôi. Cho nên, cần phải dùng những thức ăn thật là thanh.

Vong Thật Sự Cần Những Gì?

Điều quan trọng không phải là cho vong ăn, mà chính là phải giúp cho vong sám hối, sám hối rất nhiều!

Khi một người bỏ thân xác, không phải rằng chỉ một hiện kiếp, là người đó có thể thanh toán hết tất cả nghiệp lực của mình trong quá khứ, đó là chưa kể rằng trong hiện kiếp, người đó đã còn tạo ra những nghiệp lực mới nữa. Cho nên vong phải sám hối, sám hối không ngừng. Vì vậy thời giờ cho vong ăn, nên để dành cho vong sám hối, niệm Phật và giảng Pháp cho vong nghe.

Cho nên, đừng quan trọng hóa việc cho vong ăn, đó là tư tưởng thường tình của chúng sanh, có cho ăn thì mới tỏ rõ được tấc lòng thương yêu, trìu mến. Đối với một vong linh, làm sao cho thần thức rung động nhanh chóng để tìm ra đúng con đường đi kế tiếp của mình, đó mới là một tình thương đúng nghĩa, một sự chắt chiu hợp lý, hợp tình của người ở lại.

Người đời đặt ra rất là nhiều nghi thức, bảo phải như vầy, như vầy, và biến cái không thành cái có.

Cái không là cái gì?

Cái không là vong linh. Biến thành cái có, là vong linh biến trở lại làm người. Cho nên đặt ra rất nhiều nghi thức rườm rà. Thoạt xem qua thì tưởng là có ích lợi cho vong, nhưng thật sự ra thì không có gì ích lợi cả.

Vong cần phải bỏ xuống cái gánh nặng của mình. Nếu một vong linh nào vào giờ phút lâm chung, không tự siêu thoát được, thì phải chắc chắn rằng, vong linh đó bị vướng mắc.

Hơi ấm cuối cùng dù rằng tụ lại ở ngực, tức là được trở lại kiếp Người, nhưng vẫn phải siêu độ, vì sao?

Vong linh đó không bị đọa, có nghĩa là không bị vướng mắc quá nhiều đến nỗi phải bị đọa, nhưng vẫn có vướng mắc; không có vong linh nào trở lại kiếp người mà không bị vướng mắc cả. Cho nên, nếu hơi ấm cuối cùng tụ từ ngực trở xuống, bắt buộc phải siêu độ để cho các vướng mắc đó được trở nên nhẹ nhàng.

Mà những vướng mắc đó là cái gì? Tức là những nghiệp lực của mình, nhân quả mình tạo ra, những điều sai trái mình làm, những suy nghĩ sai lầm của mình. Tất cả những cái gì không nằm trong chữ Đúng, đều phải giúp cho vong cởi bỏ xuống. Những nỗi oan tình, ẩn ức, những uẩn khúc không bày tỏ được… tất cả những điều đó thuộc về Sân Hận, khiến cho vong linh khó lòng cất bước. Vì vậy bắt buộc phải siêu độ.

Những người được ra đi tức khắc, sinh về Cõi Trời hay Cõi Phật, những người đó không cần phải siêu độ. Cho nên, siêu độ cho vong linh, điều quan trọng là phải làm sao để cho vong linh thấu hiểu được rằng, vong linh ra đi mang hành trang quá nhiều, mà hành trang đó không phải là những hành trang quý báu. Hành trang đó chỉ là những cục đá mà thôi, mang theo làm gì cho nặng nề. Do đó, cần phải giúp cho vong linh soạn lại cái hành trang của mình, để cho được nhẹ nhàng hơn.

Tất cả những nghi thức nào giúp cho vong linh được nhẹ nhàng cất bước, nhìn thấu suốt được con đường mình đi, nói tóm lại, là giúp cho vong linh sớm siêu thoát, các nghi thức đó đều chấp nhận được. Ngoài ra đó, những gì rườm rà, không ích lợi cho vong linh thì không nên đặt thành vấn đề và không nên xem nó là cần thiết.

Vong linh cần Pháp thực hơn là vật thực. Cúng một chén cơm, cúng hai chén cơm, cúng ba chén cơm hay cúng một chục chén cơm, vong linh cũng chỉ hưởng được hơi cơm mà thôi. Không nhất thiết phải là mâm cao cỗ đầy, đồ ăn phải thật là ngon, chỉ cần làm sao đồ ăn thật tinh khiết, để vong có thể hấp thụ được cái hơi mà thôi, càng tinh khiết chừng nào thì vong linh càng dễ dàng hấp thụ chừng nấy.

Nếu không thể nào nấu ra thành món ăn, chỉ cần 1 chén cơm, vong linh cũng vẫn hưởng được, không sao cả.

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.(7 lần)

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)

Án, bộ bộ đế rị, dà đa rị đát đa nga đa da. (7 lần)

Cách Cúng Gia Tiên Theo Nghi Thức Tâm Linh

Phong tục thờ cúng tổ tiên là một nét đẹp đặc sắc trong văn hóa ứng xử của người Việt. Phong tục ấy không chỉ thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” mà còn mang giá trị giáo dục sâu sắc cho các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, nghi thức cúng lễ Tâm tinh như thế nào là đúng? Sau nhiều năm nghiên cứu khảo nghiệm về các khả năng đặc biệt, TS Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ UIA đã đưa ra một cách nhìn rất ấn tượng về NGHI THỨC CÚNG TÂM LINH trên cơ sở giải mã những thông điệp từ thế giới vô hình, điều mà bấy lâu nay nhiều người vẫn chưa hiểu thấu đáo về phong tục tốt đẹp này.

Thần thức song hành cùng thế giới hữu hình

Trước tiên, cần phải khẳng định rằng, bài viết này chỉ nhằm đưa ra một vấn đề để cùng tham khảo, tùy theo tín ngưỡng của mỗi người mà có sự ứng dụng sao cho được lợi ích viên mãn trong nghi lễ cúng gia tiên.

Để làm rõ hơn về phong tục cúng tổ tiên, trước tiên cần biết thêm về khái niệm “thần thức”, điều mà dân gian thường gọi là linh hồn, người cõi âm, hương linh, anh linh, giác linh…

Con người khi chết đi thì vẫn còn lưu lại phần “thần thức” thoát ra khỏi thân tứ đại. Điều này trùng hợp với quan điểm của đạo Phật về thuyết luân hồi, cho rằng con người phải trải qua nhiều kiếp, trước khi được trở về cảnh giới cực lạc.

Với phong tục thờ cúng tổ tiên, dù vô tình hay hữu ý, chúng ta đều đã chấp nhận phần “thần thức” ấy đang song hành cùng thế giới hữu hình. Dựa trên những cơ sở này, Chương trình khảo nghiệm đã phát triển thêm một hướng mới, đi sâu vào việc giải mã những thông điệp của thế giới tâm linh, hướng tới những giải pháp ứng xử mang đậm tính nhân văn trong phong tục cúng lễ.

Con người sinh ra, ai cũng có cha mẹ, ông bà, cao hơn nữa là tổ tiên dòng tộc. Mẹ cha nuôi dưỡng chúng ta, nhưng không bao giờ nghĩ đến việc mình được trả công, mà duy nhất chỉ mong cho các con trưởng thành vinh hiển, làm vẻ vang dòng họ tổ tông. Với công ơn sinh thành dưỡng dục, khi mẹ cha còn sống thì phụng dưỡng, khi khuất bóng thì kính thờ, phận làm con cần phải đáp đền thế nào cho tròn chữ Hiếu?

Dù tiền tài, phẩm vật có uy nghi đến đâu chăng nữa cũng chẳng thể đáp đền công đức Cù Lao, cao lương mỹ vị đủ đầy cũng không thể sánh tày ơn Phiếu Mẫu. Vì vậy, cách báo hiếu hoàn mỹ nhất, ngoài việc dâng tịnh tài, tịnh vật ra, cần dâng HỶ THỰC, HIẾU THỰC và PHÁP THỰC, giúp “thần thức” của người đã khuất thoát khỏi trạng thái phiền não để trở về cảnh giới an lạc. Điều này phù hợp với quan điểm cửa Phật: “Tài thí không bằng Pháp thí”.

Ảnh minh họa.

Dâng cúng Phạn thực bằng đồ mặn hay đồ chay?

Phương thức thờ cúng tổ tiên trong nhiều gia đình hiện nay tuy tốn kém, nhưng chưa thực sự đáp ứng được các thông điệp từ thế giới tâm linh. Khi các gia đình cúng bằng những thực phẩm có nguồn gốc sát sinh, khiến phần “thần thức” của người đã khuất dần dần trở nên “nghiện” các thứ tanh tưởi đó.

Thông qua các kết quả khảo nghiệm thấy rằng: Người mới qua đời, “thần thức” rất hoang mang, không có khả năng tự chủ. Lúc ấy, nếu các gia đình dùng những đồ cúng có nguồn gốc tanh hôi, sẽ vô tình làm cho “thần thức” của người đã khuất rời xa cảnh giới thanh tịnh. Bằng chứng là những đám cúng giỗ mà giết mổ nhiều, rượu thịt bừa mứa thì thường hay xảy ra va chạm, cự cãi, thậm chí có thể đâm chém nhau ngay trong lễ cúng. Đó là bởi đám cúng giỗ đó đã bật tín hiệu, quyến rũ các phần “thần thức” ưa thích tanh hôi, tham lam, sân hận, gây “tác dụng ngược”, tạo nên sự nóng nảy vô cớ, thiếu kiềm chế của những chúng sinh tham gia thụ hưởng đồ cúng lễ.

Từ hàng ngàn ca khảo nghiệm điển hình, kết quả thống kê cho thấy có tới trên 80% đối tượng tội phạm hình sự đều có nguồn gốc xuất thân từ những gia đình làm nghề bất lương (ví dụ như buôn bán ma túy, hành nghề cờ bạc hoặc làm giàu trên thân xác phụ nữ, đặc biệt là các nghề sát sinh, đồ tể…).

Trong những gia đình đó, “thần thức” của người đã khuất luôn bị “ô nhiễm” bởi môi trường không lành mạnh, dù người thân có cúng dâng mâm cao cỗ đầy cũng không thể siêu thoát. “Âm không siêu thì dương không thái”, vì thế không trước thì sau, những gia đình đó cũng gặp những tai họa khó lường theo luật Nhân Quả.

Các thần thức (linh hồn) khi đã “nghiện” những mùi vị tanh tưởi do người thân dâng cúng thì thường tìm đến những gia đình đang làm nghề sát sinh hoặc mắc nghiện ngập…để tái sinh trong kiếp sau theo nghiệp lực “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” và như vậy họ sẽ bị nghiệp sát sinh, nghiệp bất lương lôi cuốn vào vòng xoáy tội phạm trong kiếp sau.

Vậy nên, trong mâm cúng lễ gia tiên, tốt nhất nên dùng những đồ chay tịnh và cần phải dùng nghi thức cúng Tâm linh để chuyển thành “hỷ thực và hiếu thực”. Ví dụ như khi ta đang đói bụng, nếu nghe được một tin rất vui, cảm giác đói trước đó có thể dễ dàng tan biến. Phần “thần thức” cũng như vậy, họ không còn xác thân hữu hình để thọ hưởng các đồ cúng bằng “phạn thực” mà chỉ tồn tại dưới dạng thân trung ấm. Tâm thức khi được làm quen với môi trường thanh tịnh, được hưởng những đồ “hỷ thực, hiếu thực”, chính là cách nạp thêm năng lượng tinh thần, để phần “thần thức” vượt lên một cung bậc mới trên hành trình tiến hóa tâm linh..

Chỉ dùng đồ cúng lễ thanh tịnh thôi thì cũng chưa đủ, mà còn phải dùng nghi thức của nhà Phật để hồi hướng công đức cho gia tiên. Cùng với việc đọc tụng những bài kinh cầu nguyện sự an lành, con cháu khi tham gia cúng lễ cũng phải thật sự thanh tịnh, và cũng phải sám hối diệt trừ tam độc “tham, sân, si”, nhiếp tâm hướng về điều Thiện để dâng gia tiên tiền tổ. Nhiều cuộc khảo nghiệm đã chỉ ra rằng phần “thần thức” chỉ thực sự hoan hỷ khi những người trực tiếp cúng lễ phải là con hiền, dâu thảo, cháu ngoan. “Thần thức” không hoan hỷ với sự cúng thuê, cúng mướn.

Cúng theo nghi thức Tâm linh cần những điều gì?

Cúng giỗ theo nghi thức phàm phu: Các con cháu về dự ăn uống, đánh chén là chính, còn việc tri ân, đề cao công đức và tưởng nhớ đến người đã khuất thì bị xem nhẹ, thậm chí nhiều đám giỗ, các con cháu chẳng hề quan tâm đến tên, tuổi, cuộc đời sự nghiệp của người đã khuất, mà chỉ chủ yếu là khấn cầu lợi, xin được “người âm phù hộ” và cũng là dịp để đón tiếp chiêu đãi tiệc tùng nhằm mở rộng mối bang giao giúp cho công danh, sự nghiệp của tín chủ có cơ hội thăng trưởng.

Nhưng cúng theo nghi thức Tâm linh thì hoàn toàn khác hẳn với cúng phàm phu. Những người con hiền dâu thảo, cháu ngoan khi tổ chức cúng giỗ tri ân, báo hiếu cho người đã khuất là chính yếu, còn ăn uống tiệc tùng chỉ là phần thứ yếu. Do vậy, với nghi thức cúng Tâm linh, trọng tâm là phải làm sao cho thần thức của người đã khuất được trở về cảnh giới an lạc, đó chính là “âm siêu dương thái”.

Để việc cúng lễ được viên mãn thì cần phải đảm bảo những nội dung sau:

Dâng tịnh tài, tịnh vật (gọi là Phạn thực): Tịnh tài là dâng những tài vật trong sạch, không cúng tiền giả, vàng mã, không cúng những đồng tiền có nguồn gốc bất lương (như tiền do cá cược, cờ bạc, buôn bán ma túy, trộm cắp, sát sinh…), không cúng đồ giả, đồ cũ, không cúng những phẩm thực tanh hôi có nguồn gốc sát sinh. Vì người đã khuất không còn tấm thân tứ đại nữa, do vậy không thể thọ hưởng trực tiếp vào các đồ cúng bằng phạn thực, nên cần phải có những bài thần chú để biến các thức ăn sang dạng Hỷ thực, Hiếu thực (đọc các bài thần chú (còn gọi là Chú Biến Thực để “chuyển hóa” các thứ dâng cúng sang pháp Hỷ thực).

Dâng Hiếu thực: Các thành viên trong hiếu quyến cần tụng Sám hối và tụng Vu Lan, dâng lời tự bạch thiết tha để chuyển hóa tâm thức, giúp thần thức người đã khuất có cơ hội tiêu trừ sân hận, phiền não.

Dâng Pháp thực: Tụng kinh Bát Nhã và lời kệ của chư Phật, chư Tổ để trợ duyên cho thần thức được tăng trưởng đạo lực, trở về cảnh giới an lạc (đối với những người đi theo đạo Thiên Chúa thì cần đọc những lời răn của Chúa…)… Trải qua nhiều lần được hưởng “Hỷ thực, Hiếu thực, Pháp thực” và an trú trong môi trường thanh tịnh, phần “thần thức” của gia tiên sẽ dần được tiếp cận với cảnh giới cao hơn trên hành trình tiến hóa Tâm linh.