Xu Hướng 6/2023 # Nghi Lễ Cúng Dường Lễ Phật Đản # Top 7 View | Apim.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Nghi Lễ Cúng Dường Lễ Phật Đản # Top 7 View

Bạn đang xem bài viết Nghi Lễ Cúng Dường Lễ Phật Đản được cập nhật mới nhất trên website Apim.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thứ tư – 25/04/2012 06:20

Nghi lễ cúng dường lễ Phật đản

(HDPT) – Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)

Nguyện đem lòng thành kính,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Đấng Pháp vương vô thượng,

Thầy dạy khắp trời người,

Xưng dương cùng tán thán,

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời .

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.

Mười phương chư Phật thảy đều hay,

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà là, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra gía ra. Mạ mạ phạt ra ma, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha.

Trên trời dưới đất không bằng Phật,

Thế giới mười phương cũng khó bằng,

Thế gian có gì con đã thấy,

Tất cả không ai bằng Phật vậy!

(Tụng đậu câu, tụng chậm thay vì bạch và sớ).

Chúng con cung kính nghe rằng:

Quán nhơn duyên thời tiết,

Tịnh Phạn Vương cung khuyết,

Trong vườn hoa thơm ngát,

Một buổi sáng tinh sương.

Tắm thân có nước chín rồng,

Ứng thân mở đường giáo hóa,

Linh tích báo việc độ sanh.

Chẳng không tình thương đạo đức,

“Trong ngoài thế gian đệ nhất,

Trên dưới trời đất độc tôn!”

Người vật đợi Thầy truyền đạo,

Nhơn gian có thêm tôn giáo

Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền.

Kiếp sống giảm bớt não phiền,

Cuộc đời tăng thêm lợi lạc,

Phật Đản hôm nay khai mạc,

Trăng tròn mùa hạ tháng Tư. (15-4)

Hương thơm phụng hiến một lư,

Hoa quí cúng dường mấy phẩm,

Trước điện cúi đầu suy gẫm,

Hạnh nguyện tín tâm kiên cố,

Nên xây thiện nghiệp an vui.

Gập ghềnh đường Thánh không lui,

Việc làm: tự, tha lưỡng lợi,

Thương người giúp vật như mình,

Trọng mạng quí thân của chúng,

Thực hiện từ bi diệu dụng,

Trau dồi trí tuệ thần thông.

Đạo nghiệp mong thuở thành công,

Phước duyên đợi ngày mỹ mãn.

Hôm nay đón mừng Phật Đản,

Thành tâm tán tụng hồng danh,

Giờ này rước lễ giáng sanh,

Cung kính quan chiêm bảo tượng.

Vị thánh muôn đời vô thượng,

Giáng thần vằng vặc trăng sao, (1)

Hạ sanh huy hoàng mặt nhật. (2)

Chúng con cùng tất cả chúng sanh,

Sống kiếp hậu sanh thiếu đức,

Sanh đời mạt pháp ít duyên,

Rất may gặp được Từ thuyền.

Tốt phước đón nhằm Pháp giá, (3)

Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu,

Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu.

Vui sống một đời giải thoát,

Cúi mong Thế Tôn Đại giác,

Pháp hội Linh Sơn man mác,

Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên.

Tu nhơn nhiều kiếp lâu xa,

Thấy ánh sao Mai đạo thành,

Ba thừa Thánh chúng tu hành,

Hiện tiền chứng đẳng tu hành,

( Chủ lễ xướng đến: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhịp khánh hướng dẫn Phật tử đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca …)

A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,

Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.

Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,

Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.

Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,

Cỡi voi sáu ngà, trong lòng mẹ.

Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện,

Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.

Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường,

Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.

Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo,

Tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành.

Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân,

Thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo.

Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp

Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.

Dưới cây Ta La, Niết Bàn thị hiện,

Để lại Xá lợi, phước khắp trần gian.

Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ,

Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài.

(Hiệu 10 này lễ 3 lần thì đủ 12 lễ lịch sử Đức Phật).

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,

Nay nhờ Phật Tổ Năng nhơn,

Không nỡ sinh linh thiếu phước,

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo,

Sáu năm khổ hạnh rừng già,

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa,

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.

Nguyện học đức tánh quang minh,

Cúi xin Phật Tổ giám thành.

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nhất giả lễ kính chư Phật,

Tam giả quảng tu cúng dường,

Tứ giả sám hối nghiệp chướng.

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân.

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,

Bát giả thường tùy Phật học.

Cửu giả hằng thuận chúng sanh,

Thập giả phổ gia hồi hướng.

Vừa rồi, bao nhiêu công đức,

Đại hùng điện thượng tọa tiền,

Đạo thọ nghìn thu đứng vững,

Đàm hoa muôn thuở thắm tươi,

Sông Ni nước vẫn đợi người,

Núi Tuyết cây còn chờ Thánh.

Người không bắt đầu từ non khổ hạnh,

Cũng chẳng chấm dứt tại nước Thi La.

Nguyện Pháp luân tái chuyển Ta Bà,

Mong Phật nhật trùng quang pháp giới.

Trấn tịnh thái bình cả nước.

Phật đản hôm nay đã mở màn,

Vui mừng rước lễ khắp nhơn gian,

Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,

Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

Phật đản đến đây đã lễ hoàn,

Niềm vui Đại lễ vẫn chưa tan,

Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,

Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

“Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị”.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết:

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”.

Tiêu ba chướng trừ phiền não,

Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ,

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,

Kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo.

Nguyện sanh Tịnh độ cảnh Tây phương,

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh,

Bất thoái Bồ Tát là bạn hữu.

Mây lành che mát muôn phương,

Mưa pháp thấm nhuần mọi vật.

An cư lạc nghiệp xóm làng,

Thạnh trị thái bình đất nước.

Cúi đầu lễ tất.

Sưu tầm

Nghi Cúng Dường Lễ Phật Đản

+ CÚNG HƯƠNG ( Chủ lễ quỳ xướng) : Nguyện đem lòng thành kính, Gởi theo đám mây hương, Phưởng phất khắp mười phương, Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo, Theo tự tánh làm lành, Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ: Tâm Bồ đề kiên cố, Chí tu học vững bền, Xa biển khổ mông mênh, Chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát. ( 3 lần)

+ TÁN PHẬT ( Tán dương công đức Phật) : Đấng Pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loại. Quy y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp ba kỳ, Xưng dương cùng tán thán, Ức kiếp không cùng tận!

+ LỄ PHẬT: Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, Lưới Đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật ; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát; Đại Thế Chí Bồ tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.(1 lễ)

+ TÁN HƯƠNG ( nhạc cúng hương) : Lư vàng vừa bén, Pháp giới hương bay, Mười phương chư Phật thảy đều hay, Theo gió cuốn mây bay, Xin gởi lòng này, Chư Phật nguyện về đây. Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ( 3lần)

+ TỤNG CHÚ ĐẠI BI: Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa ba da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô nara cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa , na ma bà dà, ma phạt đặt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế , ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ,bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha.Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha , a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Bà đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha.

Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha.

+ TÁN PHẬT : Trên trời dưới đất không bằng Phật, Thế giới mười phương cũng không sánh. Thế gian có gì con đã thấy, Tất cả không ai bằng Phật vậy! Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

+ CHỦ LỄ VÀ TẤT CẢ ĐỒNG NGỒI XUỐNG TỤNG BÀI Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN. ( Tụng đậu câu tụng chập thay vì bạch và sớ).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ma Mâu Ni Phật. ( 3 lần) Chúng con cung kính nghe rằng : Nhớ lại thuở xa xưa, Đấng Đại bi cứu thế, Đức Bồ tát Thiện Huệ, Bổ xứ tại Ta Bà. Từ cõi trời Suất Đà, Quán nhơn duyên thời tiết, Tịnh Phạn Vương cung khuyết, Ứng mộng bà Ma Gia. Cỡi voi trắng sáu ngà, Mang Thánh thai Bồ tát, Trong vườn hoa thơm ngát, Một buổi sáng tinh sương. Hoàng hậu đi dạo vườn, Bỗng hạ sanh Thái tử, Tin vui truyền khắp xứ, Rằng Hoàng hậu sanh con. Mừng vui cả nước non, Hân hoan cùng vũ trụ, Hàng chư thiên ca vũ,

Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên. Rạng rỡ nhà thiền, Vẻ vang họ Thích, Nhơn thiên lợi ích, Thế gian an vui. ( Tất cả đứng dậy).

+ TÁN ( hoặc tụng) : Tán lễ Thích Tôn, Giáo chủ Ta Bà, Tu nhơn nhiều kiếp lâu xa, Thần giáng Hoàng gia, Giã từ ngôi báu mẹ cha. Dưới cây an tọa, Hàng phục quân ma, Thấy ánh sao Mai đạo thành, Chuyển pháp luân, Ba thừa Thánh chúng tu hành, Vô sanh đã chứng, Hiện tiền chúng đẳng tu hành, Vô sanh sẽ chứng. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lễ)

+ LỄ 12 LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT ( Chủ lễ xướng đến : Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhịp khánh hướng dẫn Phật tử đồng hòa : Bổn Sư Thích Ca…)

10/ Chí tâm đảnh lễ : Hiện tọa Đạo tràng, Ta Bà giáo chủ, Đạo sư ba cõi, Từ phụ muôn loài. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)(Hiệu 10 này lễ 3 lần thì đủ 12 lễ lịch sử đức Phật)

+ TỤNG BÀI KHÁNH ĐẢN : Đệ tử hôm nay, Gặp ngày Thánh đản, Một dạ vui mừng, Cúi đầu đảnh lễ. Thập phương Tam thế, Đều ngự Như Lai, Cùng Thánh Hiền Tăng. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Bởi thiếu nhơn lành, Thảy đều sa đọa,

Tìm lối xuất gia, Sáu năm khổ hạnh rừng già, Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa, Chứng thành đạo quả, Hàng phục ma binh, Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ. Chúng con nguyện : Dứt bỏ dục tình gây khổ, Học đòi đức tánh quang minh, Cúi xin Phật Tổ giám thành. Từ bi gia hộ : Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Chóng thành đạo quả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ tát ( 3 – 10 lần)

+ TỤNG THẬP HẠNH PHỔ HIỀN :

Nhất giả lễ kính chư Phật, Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường, Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức, Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế, Bát giả thường tùy Phật học. Cửu giả hằng thuận chúng sanh, Thập giả phổ giai hồi hướng.

+ HỒI HƯỚNG : Vừa rồi bao nhiêu công đức, Bấy nhiêu hương hoa, Thành kính thiết tha, Nguyện sinh cúng dường, Bổn sư sơ sanh bảo tướng, Đại hùng điện thượng tọa tiền, Duy nguyện ai liên, Thùy từ minh chứng.

+ PHỤC NGUYỆN : Đạo thọ nghìn thu đứng vững, Đàm hoa muôn thuở thắm tươi, Sông Ni nước vẫn đợi người, Núi Tuyết cây còn chờ Thánh. Chúng con nghĩ : Người không bắt đầu từ non khổ hạnh, Cũng chẳng chấm dứt tại nước Thi La. Do đó : Nguyện Pháp luân tái chuyển Ta Bà, Mong Phật nhật trùng quang pháp giới. Mọi người trông đợi, Một dạ nguyện cầu, Ngõ đền đáp ơn sâu, Hầu phụng thờ đạo cả. Chúng con cũng nguyện : Núi rừng biển dã, Gió thuận mưa hòa, An cư lạc nghiệp mọi nhà, Trấn tịnh thái bình cả nước.

Tăng Ni hưởng phước, Thiện tín triêm ân. Nam mô A Di Đà Phật. ( đồng hòa)

+ TÁN ( Dùng cho đêm 14-04) : Phật đản hôm nay đã mở màn, Vui mừng rước lễ khắp nhơn gian, Nguyện cầu đức Phật thường gia hộ, Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.+ TÁN ( Dùng cho đêm 15-04) Phật đản đến đây lễ đã hoàn, Niềm vui Đại lễ vẫn chưa tan, Nguyện cầu đức Phật thường gia hộ, Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

+ TỤNG :MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH. Quán Tự Tại Bồ tát hành, thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

“Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.”Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệc, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tĩ , thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệc, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết : “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”.

+ TỤNG :

Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ, Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, Kiếp kiếp thường tu Bồ tát đạo. Nguyện sanh Tịnh độ cảnh Tây phương, Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, Bất thoái Bồ tát là bạn hữu. Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.

+ PHỤC NGUYỆN : Đạo thọ Bồ đề, Nảy sanh cành lá,

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy vô ngại. ( 1 lễ)

+ CHỦ LỄ XƯỚNG :

Đón mừng Phật đản, Lễ đã viên thành, Chuông trống hòa thanh, Cúi đầu lễ tất. * *Ghi chú : (1) Trăng sao : ban đêm. (2) Mặt nhật : giáng sanh ban ngày. (3) Giá : xe.

4. Nghi Cúng Lễ Phật Đản

Chùa Quang Thiện, California, USAẤn hành 2002

4. NGHI CÚNG DƯỜNG LỄ PHẬT ĐẢN (Ngày 15-04 Âm Lịch)

* Tiết thứ làm nghi:

– Chuông trống Bát Nhã. – Cử nhạc khai đàn. – Chủ lễ đăng điện. – Cử nhạc tham lễ. – Chủ lễ niệm hương. – Dâng hương – tác lễ, Nguyện đem lòng thành kính, Gởi theo đám mây hương, Phưởng phất khắp mười phương, Cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo, Theo tự tánh làm lành, Cùng pháp giới chúng sanh, Cầu Phật từ gia hộ: Tâm Bồ đề kiên cố, Chí tu học vững bền, Xa biển khổ mông mênh, Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Đấng Pháp vương vô thượng, Ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, Cha lành chung bốn loại. Qui y tròn một niệm, Dứt sạch nghiệp ba kỳ, Xưng dương cùng tán thán, – LỄ PHẬT: Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, Lưới Đế châu ví đạo tràng, Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời . Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, Lư vàng vừa bén, Pháp giới hương bay, Mười phương chư Phật thảy đều hay, Theo gió cuốn mây bay, Xin gởi lòng này, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát.– TỤNG CHÚ ĐẠI BI: Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha. Trên trời dưới đất không bằng Phật, Thế giới mười phương cũng khó bằng, Thế gian có gì con đã thấy, Tất cả không ai bằng Phật vậy! Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. – CHỦ LỄ VÀ TẤT CẢ ĐỒNG NGỒI XUỐNG TỤNG BÀI Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN. (Tụng đậu câu, tụng chậm thay vì bạch và sớ).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính nghe rằng: Nhớ lại thuở xa xưa, Đấng đại bi cứu thế, Đức Bồ Tát Thiện Huệ, Bổ xứ tại Ta Bà. Từ cõi trời Suất Đà, Quán nhơn duyên thời tiết, Tịnh Phạn Vương cung khuyết, Ứng mộng bà Ma Gia. Cõi voi trắng sáu ngà, Mang Thánh thai Bồ Tát, Trong vườn hoa thơm ngát, Một buổi sáng tinh sương. Hoàng hậu đi dạo vườn, Bỗng hạ sanh Thái tử, Tin vui truyền khắp xứ, Rằng Hoàng hậu sanh con. Mừng vui cả nước non. Hân hoan cùng vũ trụ, Hàng chư thiên ca vũ, Các tầng trời rải bông. Tắm thân có nước chín rồng, Đỡ gót có sen bảy đóa, Ứng thân mở đường giáo hóa, Linh tích báo việc độ sanh. Ít có mộng đẹp điềm lành, Chẳng không tình thương đạo đức, “Trong ngoài thế gian đệ nhất, Trên dưới trời đất độc tôn!” Cỏ cây chờ Thánh gọi hồn, Người vật đợi Thầy truyền đạo, Nhơn gian có thêm tôn giáo Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền. Kiếp sống giảm bớt não phiền, Cuộc đời tăng thêm lợi lạc, Phật Đản hôm nay khai mạc, (3 lần) Hương thơm phụng hiến một lư, Hoa quí cúng dường mấy phẩm, Trước điện cúi đầu suy gẫm, Công ơn giáo hóa cao dày. Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày, Hạnh nguyện tín tâm kiên cố, Chớ tạo ác duyên đau khổ, Nên xây thiện nghiệp an vui. Gập ghềnh đường Thánh không lui, Tăm tối ngõ phàm chớ tới. Việc làm: tự, tha lưỡng lợi, Ý nghĩ: mê, ngộ phân minh. Thương người giúp vật như mình, Trọng mạng quí thân của chúng, Thực hiện từ bi diệu dụng, Trau dồi trí tuệ thần thông. Đạo nghiệp mong thuở thành công, Phước duyên đợi ngày mỹ mãn. Hôm nay đón mừng Phật Đản, Thành tâm tán tụng hồng danh, Giờ này rước lễ giáng sanh, Cung kính quan chiêm bảo tượng. Vị thánh muôn đời vô thượng, Bậc thầy ba cõi tối cao, (3 lần) (3 lần) Chúng con cùng tất cả chúng sanh, Sống kiếp hậu sanh thiếu đức, Sanh đời mạt pháp ít duyên, Rất may gặp được Từ thuyền. (3 lần) Mong ơn đạo sư giáo hóa, Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu, Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu. Vui sống một đời giải thoát, Cúi mong Thế Tôn Đại giác, Phục nguyện: Từ thệ không dời, Pháp luân không chuyển, Truyền cho chúng con, Lời vàng Lộc Uyển. Ban cho Phật tử, Xe báu ngưu xa, Nhà lửa mau ra, Pháp hội Linh Sơn man mác, Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên. Rạng rỡ nhà thiền, Vẻ vang họ Thích, Nhơn thiên lợi ích, Thế giới an vui. (Tất cả đứng dậy).

Tán lễ Thích Tôn, Giáo chủ Ta Bà, Tu nhơn nhiều kiếp lâu xa, Thần giáng Hoàng gia, Giã từ ngôi báu mẹ cha. Dưới cây an tọa, Hàng phục quân ma, Thấy ánh sao Mai đạo thành, Chuyển pháp luân, Ba thừa Thánh chúng tu hành, Vô sanh đã chứng, Hiện tiền chứng đẳng tu hành, – LỄ 12 LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT.

Trăng tròn mùa hạ tháng Tư. (15-4)

1) Chí tâm đảnh lễ: A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn. 2) Chí tâm đảnh lễ: Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà, Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế. 3) Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia, Cỡi voi sáu ngà, trong lòng mẹ. 4) Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. 5) Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. 6) Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, Tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành. 7) Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, Thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo. 8) Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. 9) Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Ta La, Niết Bàn thị hiện, Để lại Xá lợi, phước khắp trần gian. 10) Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ, Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài. (Hiệu 10 này lễ 3 lần thì đủ 12 lễ lịch sử Đức Phật). – TỤNG BÀI KHÁNH ĐẢN: Đệ tử hôm nay, Gặp ngày Thánh đản, Một dạ vui mừng, Cúi đầu đảnh lễ. Thập phương Tam thế, Điều ngự Như Lai, Cùng Thánh Hiền Tăng. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Bởi thiếu nhơn lành, Thảy đều sa đọa, Tham sân chấp ngã, Quên hẳn đường về, Tình ái si mê, Từ trong lục đạo, Trăm đây phiền não, Nghiệp báo không cùng, Nay nhờ Phật Tổ Năng nhơn, Dủ lòng lân mẫn, Không nỡ sinh linh thiếu phước, Nặng kiếp luân hồi, Đêm dày tăm tối, Đuốc tuệ Sáng soi Nguyện cứu muôn loài. Pháp dùng phương tiện, Ta bà thị hiện, Thích chủng thọ sinh, Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành, Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo, Ba mươi hai tướng hảo, Vừa mười chín tuổi xuân, Lòng từ ái cực thuần, Chí xuất trần quá mạnh, Ngai vàng quyết tránh, Tìm lối xuất gia, Sáu năm khổ hạnh rừng già, Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa, Chứng thành đạo quả, Hàng phục ma binh, Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, Chúng con nguyện: Dứt bỏ dục tình gây khổ, Nguyện học đức tánh quang minh, Cúi xin Phật Tổ giám thành. Từ bi gia hộ: Chúng con cùng pháp giới chúng sanh, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. – TỤNG THÂP HẠNH PHỔ HIỀN: Nhất giả lễ kính chư Phật, Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường, Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức, Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế, Bát giả thường tùy Phật học. Cửu giả hằng thuận chúng sanh, Thập giả phổ gia hồi hướng. Vừa rồi, bao nhiêu công đức, Bấy nhiêu hương hoa, Thành kính thiết tha, Nguyện xin cúng dưỡng, Bổn sư sơ sanh bảo tướng, Đại hùng điện thượng tọa tiền, Duy nguyện ai liên, – PHỤC NGUYỆN: Đạo thọ nghìn thu đứng vững, Đàm hoa muôn thuở thắm tươi, Sông Ni nước vẫn đợi người, Chúng con nghĩ: Người không bắt đầu từ non khổ hạnh, Cũng chẳng chấm dứt tại nước Thi La. Nguyện Pháp luân tái chuyển Ta Bà, Mong Phật nhật trùng quang pháp giới. Mọi người trông đợi, Một dạ nguyện cầu, Ngõ đền ơn sâu, Chúng con cũng nguyện: Núi rừng biển dã, Gió thuận mưa hòa, An cư lạc nghiệp mọi nhà, Trấn tịnh thái bình cả nước. Tăng Ni hưởng phước, Nam mô A Di Đà Phật. Phật đản hôm nay đã mở màn, Vui mừng rước lễ khắp nhơn gian, Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ, Phật đản đến đây đã lễ hoàn, Niềm vui Đại lễ vẫn chưa tan, Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ, – TỤNG: MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH. “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”. Tiêu ba chướng trừ phiền não, Nguyện chơn trí tuệ thường sáng tỏ, Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ, Nguyện sanh Tịnh độ cảnh Tây phương, Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, Bất thoái Bồ Tát là bạn hữu. Nguyện đem công đức này, Hướng về khắp tất cả, Đều trọn thành Phật đạo. – PHỤC NGUYỆN: Đạo thọ Bồ đề, Nảy sanh cành lá, Đàm hoa Bát Nhã, Mây lành che mát muôn phương, Mưa pháp thấm nhuần mọi vật. Huy hoàng tuệ nhật, Nhờ đó: An cư lạc nghiệp xóm làng, Tăng Ni hưởng phước, Lạc đạo an bần, Thiện tín triêm ân, Tự qui Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự qui y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. – CHỦ LỄ XƯỚNG: Đón mừng Phật đản, Lễ đã viên thành, Chuông trống hòa thanh, Cúi đầu lễ tất. * Ghi chú: (1 lễ) (1 lễ) (1 lễ) (đồng hòa)

Giáng thần vằng vặc trăng sao, (1)

Hạ sanh huy hoàng mặt nhật. (2)

Tốt phước đón nhằm Pháp giá, (3)

( Chủ lễ xướng đến: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhịp khánh hướng dẫn Phật tử đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca …)

(1) Trăng sao: ban đêm.

(2) Mặt nhật: giáng sanh ban ngày.

(3) Giá: xe.

Top 5 Quà Tặng Cúng Dường Trong Ngày Đại Lễ Phật Đản 2022

Đại lễ Phật Đản là một trong những ngày lễ quan trọng không chỉ của các tăng ni phật tử mà còn quan trọng đối với cả những ai có tâm hướng Phật. Đại lễ diễn ra vào rằm tháng Tư hàng năm. Đây chính là dịp để mọi người thành kính dâng hương lễ phật. Trao nhau những món quà tặng ý nghĩa dâng lên đức phật.

Phật Đản nghĩa là ngày sinh của đức Phật) hay là Vesak là ngày kỷ niệm Phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Mỗi năm vào ngày này đều diễn ra đại lễ phật đản trên tất cả các chùa theo đạo phật mừng ngày phật thích ca Mâu ni ra đời.

Ngày đức phật sinh ra với 7 đóa hoa sen

Cũng như bên ki tô giáo có ngày chúa Giêsu sinh ngày nay nó được phổ biến thành Lễ Giáng Sinh (còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Nô-en, Christmas)

Lễ phật đản năm nay sẽ được tổ chức vào ngày nào ?

Lễ phật đản năm 2020 vẫn sẽ tổ chức vào ngày rằm tháng tư âm lịch tức là 15/4/2020 âm lịch và dương lịch là vào:

Lễ Phật Đản 2020 (Việt Nam)

Ngày Lễ Phật Đản Mọi Người thường làm gì ?

Những ngày lễ lớn của Phật giáo được tổ chức vô cùng trang trọng ở Viêt Nam, đặc biệt là ngày lễ Phật Đản. Ngoài việc tổ chức buổi lễ chính vào ngày rằm tháng tư, rất nhiều phật tử còn làm lễ, thả đèn hoa đăng trên sông, Cúng dường ..

Dưới đây là những điều các phật tử nên làm trong ngày lễ Phật Đản để mang lại may mắn, bình an cho mình.

Ăn chay niệm phật tạo phúc đức

Lịch Việt cho biết, vào ngày rằm tháng tư, các Phật tử tuyệt đói phải ăn chay, không được sát sinh động vật để tích đức cho bản thân và gia đình . Nếu sát sinh quá nhiều ắt sẽ phải chịu nhân qua.

Lau dọn nhà cửa, Trang trí lại ban thờ

Đây là ngày trọng đại tưởng nhớ ,biết ơn sự ra đời của Đức Phật.

Vì thế mà bạn cần phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trang trí, lau dọn trang trí bàn thờ thật trang trọng, sao cho thể hiện được cái tâm thành kính của mình.

Có thể tụ họp với các Phật tử khác để tổ chức một buổi lễ trang nghiêm, có ăn chay,.. thể hiện lòng tôn kính với đức phật.

Nghe giảng đạo về cách sống của đức phật

Ngoài ra, trong ngày lễ Phật Đản các Phật tử có thể đến chùa làm công quả, nghe những bài giảng của sư thầy về triết lý, đạo đức sống. Nhờ đó, chúng ta có thể tĩnh tâm, tự chiêm nghiệm lại những hành động đúng sai của bản thân để tâm hồn được thanh thản. Sau khi tham gia lễ chùa về, con người có thể cùng nhau sống bình an, hạnh phúc và bớt đi được những tật xấu của mình như đố kỵ, kiêu căng, ích kỷ.

Khi tổ chức lễ Phật Đản ở chùa, các phật tử thường dựng lễ đài, trang trí xe hoa một cách trang nghiêm nhất. Tuy nhiên, những việc làm này cần phải đảm bảo tiết kiệm, không nên quá lãng phí. Quan trọng hơn hết đó chính là cái tâm xuất phát từ tấm lòng của Phật tử.

Vệ sinh xung quanh làng xóm

Ngoài việc vệ sinh trong ngôi nhà của mình, các phật tử nên tích cực làm các công tác xã hội như bảo vệ môi trường, dọn dẹp các con phố, đường xá nơi mình ở để đón tiếp chào mừng ngày lễ Phật Đản.

Ở nhiều nơi, các Phật tử thường tụ họp lại cùng nhau vệ sinh làng xóm để đón một ngày lễ Phật Đản ý nghĩa nhất với tinh thần hướng phật tốt nhất.

Trong ngày lễ Phật Đản (rằm tháng tư âm lịch) các phật tử nên làm từ thiện. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không nhất thiết là phải làm việc lớn hay nên làm từ việc nhỏ chỉ cần có ích cho xã hội là được

Đó không chỉ là việc làm thể hiện sự từ bi, độ lượng của mỗi con người mà còn là việc làm ý nghĩa nhất để cúng dâng lên cho Chư Phật làm tâm phúc mình ngày một lớn thêm.

Cúng Dường trong ngày lễ phật đản

Cúng dường (cúng dàng) là danh từ Phật giáo, chúng ta còn hay hiểu là làm công đức vô lượng.

Tiền và vật phẩm cúng dường lúc này còn được gọi là Tịnh tài. Tịnh vừa có ý nghĩa là với tâm thanh tịnh cúng dường. Ngoài ra Tịnh còn nghĩa là số tiền và vật phẩm này có nguồn gốc chính đáng, do mình bỏ công sức ra làm nên chứ không phải là vật phi nghĩa.

Có thể gọi các vật phẩm cúng dường là món quà tặng dành cho nhà chùa bằng sự chân thành nhất

Mỗi mùa đại lễ phật đản đến là người người muốn đi lễ phật. Để với tâm niệm cầu bình an, tài lộc cho gia đình . Nhiều người chọn cách cúng dường cho tam bảo để thể hiện lòng hiếu kính với đức phật.

Top 5 Quà Tặng Cúng Dường hoặc trang trí ngày đại lễ phật đản

Bạn đã tìm được món quà tặng cúng dường để tặng cho nhà chùa chưa?

Tìm được vật phẩm cúng dường đẹp để dâng cho nhà chùa ?

Làm sao để tìm được đồ trang trí cho bạn thờ phật ngày lễ phật đản ?

Nếu chưa thì hãy cùng tham khảo 5 món quà tặng gốm sứ ý nghĩa sau đây nhé:

Tượng phật bà quan âm bằng sứ Bát Tràng

Phật bà quan âm đại từ đại bi từ lâu đã là hình ảnh thiêng liêng. Trong lòng mỗi người con có tâm thành hướng Phật. Đây là món quà bạn nên lựa chọn đầu tiên khi nghĩ đến quà tặng ngày Đại Lễ Phật Đản sắp tới.

Phật Bà Quan Âm là biểu tượng của lòng từ bi, phổ độ chúng sinh. Vượt qua các khổ ải trong cuộc sống. Tặng tượng Phật cũng chính là mong muốn tặng sự bình an cho gia chủ. Hóa những điều dữ thành điều lành.

Ngoài ra, trong phong thủy, tặng tượng Phật cũng có nghĩa là trao tặng sự hoan hỉ. Nhìn Phật mỗi ngày sẽ giúp người nhận luôn cảm thấy được thanh tịnh, nhẹ nhàng, an lành và hướng thiện.

Đối với người thích trưng bày đồ gốm sứ, đặc biệt là người thờ Phật và thờ cũng tổ tiên thì chiếc mâm bồng là món quà rất phù hợp để trao tặng nhau vào dịp Đại lễ Phật Đản. Một chiếc mâm bồng bằng gốm sứ không chỉ thay thế cho một chiếc mâm cúng ngũ quả thông thường mà còn giúp bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Phật thêm trang trọng.

Mâm bồng bát tràng

Trong thế giới tâm linh của người Việt và theo phong thủy thì khi dùng mâm bồng để bày biện đồ thờ cúng thì sẽ thể hiện được lòng thành kính của gia chủ với đức Phật và các đấng thần linh, và cũng thể hiện sự biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên.

Xem chi tiết các sản phẩm mâm bồng bát tràng

Tranh sứ cũng là món quà tặng mang đầy ý nghĩa tốt đẹp

Tranh sứ phúc lộc thọ

Xem chi tiết các bức tranh sứ tại gốm sứ HCM

Bức tranh sứ từ bát tràng cầu mong cho sức khỏe gia đình luôn bình an. Bức tranh sứ bát tràng có thể tặng cho những vật trang trí trong khuôn viên nhà chùa. Mong cho những người nhìn bức tranh sứ sẽ cảm thấy hạnh phú trong ngay lễ phật.

Bình hoa gốm sứ bát tràng cũng là một món quà tặng mang nhiều ý nghĩa trong ngày đại lễ Phật Đản. Mỗi chiếc bình hoa thường có thiết kế miệng loe, cổ nhỏ, thân và đáy bình bo tròn. Tài lộc sẽ đi qua miệng bình, xuống cổ bình và sẽ được giữ lại ở phần thân bình.

Bình Hoa Tài Lộc Men Rạn Đắp Nổi Chim Công Xanh

Xem chi tiết giá sản phẩm Bình Hoa Tài Lộc Men Rạn Đắp Nổi Chim Công Xanh

Tặng bình hoa phong thủy để bày trí ở nơi phù hợp sẽ mang đến sự giàu có, thịnh vượng, giúp gia chủ giữ được tài lộc. Làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Ngoài ra, một chiếc bình cắm hoa đẹp bằng gốm sứ dùng cắm hoa bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên. Hoặc cắm hoa trang trí nơi phòng khách còn làm nổi bật thêm vẻ đẹp của ngôi nhà. Và ngắm hoa mỗi ngày còn giúp tinh thần thêm thoải mái, hạnh phúc và yêu đời hơn.

Các sản phẩm bình hoa thờ cúng bán chạy nhất:

Bình Hoa Tài Lộc Bát Tràng Vẽ Hoa

Bình Hoa Tài Lộc Men Rạn Đắp Nổi Bát Tràng Vẽ Chim Công

Bình Hoa Tài Lộc Men Rạn Đắp Nổi Chim Công Xanh

Bình Hoa Tài Lộc Men Rạn Đắp Nổi Cổ Cao Chim Công Vàng

Đèn xông tinh dầu Bát Tràng

Đèn xông tinh dầu là 1 vật phẩm cúng dường đẹp nhất có thể tặng các sư thầy, tăng ni phật tử. Với thiết kế đẹp bắt mắt quà tặng cao cấp.

Đèn xông tinh dầu bát tràng là sự lựa chọn tuyệt vời để cúng dường trong ngày đại lễ phật đản với dụng ý mong các sư thầy , tăng ni phật tử luôn khỏe để tiếp tục làm việc công đức.

Xem chi tiết giá sản phẩm Đèn Xông Tinh Dầu Bát Tràng – Đại Bàng – H60cm

Một số sản phẩm đèn xông tinh dầu bán chạy nhất:

Đèn Xông Tinh Dầu Bát Tràng – Đại Bàng – H60cm

Đèn Xông Tinh Dầu Bát Tràng – Long Phụng Sum Vầy – H60cm

Đèn Xông Tinh Dầu Bát Tràng Phượng Hoàng Lửa H52cm

Đèn Xông Tinh Dầu Bát Tràng Dáng Trứng – Lộc

Địa chỉ bán đèn xông tinh dầu giá rẻ | 5 Mẫu đèn đốt dầu bằng điện hot

Nồi dưỡng sinh Minh Long

Nồi niêu là những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Một chiếc nồi đất sẽ giúp chúng ta nhớ lại những ký ức đã ngủ quên. Có thể là một miếng cơm cháy giòn rụm, một nồi cá kho tiêu thơm lừng của Mẹ.

Nấu ăn bằng nồi gốm rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy, tặng Mẹ hay cấp trên, đối tác lớn tuổi một chiếc nồi sứ dưỡng sinh Minh Long không sẽ rất phù hợp trong ngày đại lễ Phật Đản.

Nó thể hiện sự tinh tế của người tặng với mong muốn mang đến sức khỏe tốt cho người nhận. Gia chủ có thể dùng nồi nấu những món ăn chay dâng Phật . Nấu cho mình những món ăn thực dưỡng ít dầu mỡ tốt cho sức khỏe.

Chưa hết, một chiếc nồi gốm với thiết kế thân rỗng bo tròn. Là biểu tượng của sự no đủ và dồi dào. Thức ăn nấu trong nồi luôn ấm nóng, mang đến sự ấm áp, đầm ấm cho mỗi gia đình.

Ý Nghĩa món quà tặng ngày lễ phật đản

Đại lễ Phật Đản là dịp để tăng ni phật tử thể hiện tấm lòng thành kính đối với đức Phật. Đó còn là dịp để chúng ta trao tặng nhau. Những món quà ý nghĩa để ngày đại lễ thêm sâu sắc.

Món quà thể hiện cái tâm của người tặng, vì vậy khâu chọn quà rất quan trọng. Bạn cần cân nhắc thật kỹ để chọn được món quà phù hợp với người nhận.

5 món quà gốm sứ mà bài viết gợi ý cho bạn không chỉ sang trọng. Mà còn mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp.

Nếu bạn đang cân nhắc chọn quà cho những người quan trọng trong ngày đại lễ Phật Đản sắp tới thì đừng bỏ qua Top 5 quà tặng cúng dường ở trên nhé.

Chúc bạn và gia đình có một ngày Lễ Phật Đản thật ý nghĩa và bình an.

Địa chỉ mua quà tặng cúng dường ngày lễ phật đản uy tín

Tìm chọn địa chỉ mua quà tặng cúng dường ngày đại lễ phật đản 2020 tại cửa hàng gốm sứ TPHCM. Với kênh bán trực tuyến gốm sứ cao cấp chính hãng, đồ thờ cao cấp.

Mua hàng tại gốm sứ TPHCM với nhiều ưu đãi lớn và đảm bảo chất lượng sản phẩm được nhiều nhiều khách hàng và các đối tác đánh giá cao khi mua hàng tại Gomsuhcm.com .

Để có thêm thông tin và lựa chọn được mẫu gốm sứ quà tặng cúng dường. Tương thích giá rẻ, chất lượng và uy tín tại Tp.hcm. Hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới!

Lễ Phật Đản Ngày Mấy? Nên Làm Gì Vào Ngày Lễ Phật Đản

TÌM HIỂU VỀ NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN

1. Nguồn gốc từ đâu? Lễ Phật Đản ngày mấy?

Lễ Phật đản là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời tại vườn Lâm Tỳ Ni. Tiếng Pali gọi là Vesak, tiếng Phạn là Vaisakha (nhằm ngày 15 tháng tư âm lịch, năm 624 Trước Công Nguyên). Một ngày rất quan trọng trong truyền thống Phật giáo.

Một số quốc gia với đa số Phật tử chịu ảnh hưởng Phật giáo Bắc Tông. Như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Các quốc gia theo Nam Tông thường tổ chức vào ngày trăng tròn trong tháng 4 âm lịch. Hay là ngày trăng tròn trong tháng 5 dương lịch.

2. Lễ Phật Đản ngày mấy tại Việt Nam

Ngày Phật Đản còn là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật. Gồm: Phật Đản, Vu lan, Thành đạo. Trước năm 1959, các nước Đông Á thường tổ chức ngày lễ Phật Đản vào ngày 8/4 âm lịch. Ở Việt Nam, lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của dân tộc. Được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng. Nhiều người hay gọi ngày Phật đản là “Mùa Phật đản” . Để hòa chung niềm vui cùng mọi người trên khắp thế giới mừng ngày Đức Phật ra đời.

Đây cũng là dịp để khích lệ truyền thống văn hóa Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta nên được tổ chức long trọng, thu hút rất nhiều người tham gia. Kể cả những người không có tín ngưỡng Phật giáo.

Vào ngày lễ, Phật tử thường vinh danh Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng (qua các hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng), và thực hành ăn chay và giữ Ngũ giới. Tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả), thực hành bố thí và làm việc từ thiện. Tặng quà, tiền cho những người yếu kém trong cộng đồng.

4. Những nghi thức thường được làm vào ngày này

Ở Việt Nam, lễ Phật Đản luôn được tổ chức trang trọng. Ngoài việc tổ chức buổi lễ chính vào ngày rằm tháng 4, Giáo hội các tỉnh thành còn tổ chức diễu hành, làm lễ, thả hoa đăng trên sông, tổ chức thuyết giảng về Phật pháp xen kẽ các buổi văn nghệ, đèn lồng, làm lễ đài tổ chức…

NÊN LÀM GÌ VÀO NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN

1. Ăn chay niệm phật

Lịch Việt cho biết, vào ngày rằm tháng tư, các Phật tử tuyệt đói phải ăn chay, không được sát sinh động vật để tích đứa cho bản thân và con cháu sau này. Nếu sát sinh quá nhiều ắt sẽ phải chịu quả báo.

2. Lau dọn nhà cửa, vị trí ban thờ

Đây là ngày trọng đại tưởng nhớ sự ra đời của Đức Phật, vì thế mà bạn cần phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trang trí, lau dọn ban thờ thật trang trọng, sao cho thể hiện được cái tâm thành kính của mình. Có thể tụ họp với các Phật tử khác để tổ chức một buổi lễ trang nghiêm, có ăn chay, lễ tắm..

3. Nghe giảng đạo

Ngoài ra, trong ngày lễ Phật Đản các Phật tử có thể đến chùa làm công quả. Nghe những bài giảng của sư thầy về triết lý, đạo đức sống. Nhờ đó, chúng ta có thể tĩnh tâm, tự chiêm nghiệm lại những hành động đúng sai của bản thân. Để tâm hồn được thanh thản. Sau khi tham gia lễ chùa về, con người có thể cùng nhau sống bình an, hạnh phúc. Và bớt đi được những tật xấu của mình như đố kỵ, kiêu căng, ích kỷ.

Khi tổ chức lễ Phật Đản ở chùa, các phật tử thường dựng lễ đài, trang trí xe hoa một cách trang nghiêm nhất. Tuy nhiên, những việc làm này cần phải đảm bảo tiết kiệm, không nên quá lãng phí. Quan trọng hơn hết đó chính là cái tâm xuất phát từ tấm lòng của Phật tử.

4. Vệ sinh làng xóm vào lễ Phật Đản ngày mấy?

Vào mùng 8/4 âm lịch. Ngoài việc vệ sinh trong ngôi nhà của mình, các phật tử nên làm các công tác xã hội như bảo vệ môi trường, dọn dẹp các con phố, đường xá nơi mình ở để đón tiếp ngày lễ Phật Đản. Ở nhiều nơi, các Phật tử thường tụ họp lại cùng nhau vệ sinh làng xóm để đón một ngày lễ Phật Đản ý nghĩa nhất.

Vào mùng 8/4 âm lịch. Trong ngày lễ Phật Đản (rằm tháng tư âm lịch) các phật tử nên làm từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là việc làm thể hiện sự từ bi, độ lượng của con người mà còn là việc làm ý nghĩa nhất để cúng dâng lên cho Chư Phật. Mang tình yêu thương, sự nhân hậu truyền đi khắp mọi nơi là việc mà các Phật tử nên làm. Vì thế trong ngày này, hãy sống thận trọng vẹn, yêu thương gia đình, mọi người xung quanh. Một cuộc sống hòa bình, tốt đẹp cũng chính là món quà ý nghĩa thể hiện lòng biết đơn đối với Đức Phât.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VÀO NGÀY LỄ PHẬT ĐẢN

1. Lễ Phật Đản ngày mấy nên kiêng kị điều gì?

Vào ngày 8/4 âm lịch hằng năm. Chúng ta nên kiêng kị những điều sau đây:

Bài vị tổ tiên không được đặt cao hơn bàn thờ Phật, bởi như thế sẽ phạm xung, vì hiểu một cách đơn giản theo dân gian Phật đã đạt được sự giải thoát, là bậc Đại giác, không thể ở thấp hơn chúng sinh. Thực ra chúng sinh cũng là Phật nhưng chưa giác ngộ, làm vậy là để trọng Phật.

Không nên đặt tượng trong phòng ngủ, bởi lễ Phật phải uy nghi nghiêm túc. Nơi để bàn thờ Phật cũng vậy, nhà có điều kiện nên để một phòng riêng yên tĩnh, thoáng đãng.

Không nên mua quá nhiều tượng về nhà, chỉ cần một pho hoặc ảnh Phật là đủ, thành tâm thành ý niệm cầu hằng ngày.

Tượng cũ bị mờ mắt hoặc tay nên tô vẽ, lau chùi lại, vào các ngày rằm và mùng một có thể dùng nước thơm tắm tượng. Nếu tượng hỏng thì thỉnh cầu các tăng rước thỉnh thả sông, thay bằng pho khác, nhờ chuyển lên chùa khai quang cẩn thận, không được tùy tiện vứt bỏ.

Không được đặt tượng tại những nơi không sạch sẽ, ẩm thấp. Nên đặt tượng trên một chiếc đĩa lót giấy đỏ.

Nếu tượng Phật không may bị vỡ thì không nên dùng chổi quét và vứt tùy tiện mà phải dùng giấy vàng gói lại. Vào ngày mùng một đem đốt dưới nắng nhằm tiễn tượng Phật quy vị.

2. Nên đeo phật bản mệnh bên mình

Phật Bản Mệnh được biết đến là một vị Phật hộ mệnh đem lại may mắn. Sức khỏe, bình an và bảo vệ bạn trong cuộc sống. Phật Bản Mệnh của mỗi tuổi, mỗi giới là một vị riêng vì mỗi vị đều có công đức đặc thù khác nhau. Vì thế, chọn vị Phật Bản Mệnh tương ứng với tuổi của mình để có được những điều tốt đẹp là rất quan trọng.

Đặc biệt, mặt dây chuyền Phật Bản Mệnh được làm từ Trầm Hương. Sẽ giúp gia tăng vận khí gia tăng vận khí. Bởi trầm hương củng được xem là linh mộc. Vua của các loài gỗ quí hiếm mang trong mình nguồn năng lượng đất trời. Trầm Hương sẽ mang lại nhiều may mắn cho người đeo. xua đuổi tà ma, xui xẻo. Vì thế, bạn hãy chuẩn bị cho mình và người thân một vị Phật Bản Mệnh làm bằng Trầm Hương. Để bảo vệ bản thân và người thân tránh xa những xui xẻo, tà khí.

Bạn có thể muốn tham khảo Bộ Sưu Tập Phật Bản Mệnh Mang Vào Lễ Phật Đản

Các bạn biết rồi đấy, chùa là nơi linh thiêng thờ phật, là cõi thanh tịnh vài vậy khi bạn đi lễ chùa cần chú ý về trang phục của mình. Khi vào chùa bạn cần mặc quần áo dài, kín cổ, giản dị, sạch sẽ, đặc biệt không mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở hang, lòe loẹt.

Hiện nay, nhiều người khi vào chùa ăn mặc phản cảm, thậm chí còn phơi bày nhiều vị trí nhạy cảm ra ngoài khi đi lễ chùa, đây là điều phạm giới uế tạp Phật đường, phạm giới bất kính, khẳng định công quả tiêu tán hết, quả báo vô cùng, cho dù siêng năng đi lễ chùa cũng không mang lại tác dụng gì. Vào chùa cũng cần đầu tóc được chải ngay ngắn, áo quần phẳng phiu. Không nên để tóc hay trang phục luộm thuộm, cẩu thả. Như vậy sẽ không tỏ lòng thành kính khi bước chân vào cửa Phật

Cập nhật thông tin chi tiết về Nghi Lễ Cúng Dường Lễ Phật Đản trên website Apim.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!