Xu Hướng 2/2024 # Hướng Dẫn Chi Tiết Nghi Thức Cúng Ngày Vía Quan Âm # Top 4 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Chi Tiết Nghi Thức Cúng Ngày Vía Quan Âm được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Apim.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

-Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lễ)Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển (1 lễ)- – Tiết nghi Gióng chuông, đánh trống bát nhã (nếu có), chủ lễ dâng hương và khấn: Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo, theo tự tánh làm lành. Cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ Tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ mông mênh, chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần).– Tán Phật Đấng Pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại. Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận! Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới Đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện qui y.– Lễ Phật Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngư Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lễ) Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát; Đại Thế Chí Bồ tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lễ) Hương xông đảnh báu, giới định tuệ hương, giải thoát tri kiến quý khôn lường, ngào ngạt khắp muôn phương, thanh tịnh tâm hương, đệ tử nguyện cúng dường. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3 lần). Quan Âm Bồ tát thánh linh thiêng, nhiều kiếp tu nhơn đạo quả viên, muôn xứ tín cầu muôn xứ ứng, sông mê qua lại một Từ thuyền. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần).– Tán hương Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần), Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định,Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh.”Viên Thông” hiệu thánh, “Tự Tại” tên lành, Cứu khổ tầm thanh, Độ sanh tùy nguyện. Hôm nay đạo tràng khai diễn, Giờ này Thánh lễ cử hành, Kính dâng hoa giác đôi cành, Phụng hiến hương lòng một đảnh. Cúng dường Quan Âm vía Thánh, Lễ bái Bồ tát mẹ hiền, Ngửa mong Đại sĩ linh thiêng, Rủ ánh quang minh chứng giám! Chúng con còn nhớ rằng :Thuở xưa Chánh Pháp Minh Vương, Đời nay Quán Âm Bồ tát. Trợ Phật Di Đà Cực lạc, Tràng phan tiếp dẫn Tây thiên; Giúp thầy Thích thị Kỳ Viên, Thuyết pháp độ sanh Đông độ. Hiện ba hai (32) thân cứu khổ, Độ hai bảy (27) chướng nạn cầu! Đa phương diệu dụng nhiệm mầu, Nhất niệm thần thông hiển hiện. Nhơn gian gái trai biết tiếng, Thiên hạ già trẻ nghe danh. Phổ môn tụng niệm chí thành, Bát nhã thọ trì cung kính. Cành dương sái tịnh, Nước pháp tẩy trần; Gia hộ nhân dân Dắt dìu Phật tử. Tôn thờ khắp xứ,Tín ngưỡng mọi nhà; Công đức Phật bà,Vô biên bất tận! Chúng con cũng tự nghĩ rằng: Sanh thời mạt vận, Sống kiếp hậu sanh, Đạo nghiệp khó thành, Chướng duyên dễ ngại, Tu hành giải đãi, Danh lợi tìm cầu. Vì vậy: Bể khổ còn sâu, Sông mê chưa cạn, Ba tai tám nạn, Sáu cõi ba đường. Bất trắc tai ương, Vô thường biến động, Hoài nghi kiếp sống, Hồi hộp cuộc đời, Khó hỏi đất trời, Dễ tin số mạng.– Tụng Chú Đại Bi Do đó: Nếu không nhờ mẹ hiền cứu nạn, Không mong gì con dại thoát tai. Từ tâm cứu khổ mọi loài, Bi nguyện dắt dìu quảng đại. Trước đài một lòng lễ bái, Trên tọa muôn đức cảm thông. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần).– Tán Quan Âm Tay cầm cành liễu, Rửa sạch trần ai, Tham thiền nhập định bảo liên đài. Đầu đội đức Như Lai, Cứu độ muôn loài, Diệu Pháp Phổ Môn khai. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lễ).– Tụng bài lễ Thánh Đản (Ngày vía Quan Âm) Cúi đầu đảnh lễ đức Quán Âm, Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm. Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối, Nghìn tay dắt dìu kẻ mê lầm. Vô vi phát khởi từ bi nguyện, Chân thật tuyên dương bí mật âm. Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện, Tiêu trừ tội chướng kết luân trầm. Long thiên các Thánh đồng gia hộ, Trăm nghìn Tam muôi nguyện tu tâm. Thân được quang minh tâm trí tuệ, Thọ trì công đức thật cao thâm.Trần lao biển cả thề qua lại, Siêu chứng Bồ đề hết lỗi lầm. Con nay xưng tụng nguyện qui y, Các nguyện tùy tâm đều viên mãn. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được mắt trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được nhiều phương tiện. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con lên thuyền Bát nhã. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được giới định tuệ. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con lên núi Niết bàn.Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con vào Vô Vi thất.Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm, Xin cho con được thân pháp tánh. Nếu con đến núi đao, Núi đao tự đổ vỡ. Nếu con đến lửa nóng, Lửa nóng tự tàn rụi. Nếu con đến địa ngục, Địa ngục tự khô kiệt. Nếu con đến ngạ quỷ, Ngạ quỷ tự no đủ. Nếu con đến súc sanh,Súc sanh được trí tuệ. Nếu con đến Tu la, Tu la tự điều phục. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (10 lần). Cành dương nước phép, Rải khắp ba ngàn, Tánh không tám đức sạch trần gian, Pháp giới rộng thênh thang,Tội nghiệp tiêu tan, Lửa đỏ hóa sen vàng. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát (3 lần). Vừa rồi bao nhiêu công đức, Bấy nhiêu hương hoa, Thành kính thiết tha, Nguyện xin cúng dường. Quán Âm liên hoa tọa thượng, Bồ Tát thánh đản lương thần, Duy nguyện ai lân, Thùy từ minh chứng.– Tán Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lễ)– Tụng Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet: Minh Thư (XemTuong.net) – Tán Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (hoặc kinh Phổ Môn và 12 hiệu Quan Âm Như Lai sau kinh)– Hồi hướng

Kết thúc, gióng chuông, lễ 3 lễ. chúng tôi

Ngày Vía Quan Âm: Sắm Lễ Và Các Nghi Thức Cúng

Cách thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm

Để thỉnh tượng Phật Bà Quan Âm sao cho đúng nghi lễ ngày vía Quan ÂM, các gia chủ cần chú ý:

+ Tối kị đặt tượng Quan Âm cùng các tượng thần khác. Thực tế hiện nay rất nhiều gia đình cửa hàng hoặc nhà hàng đặt tượng Quan Âm cùng các tượng khác như Quan đế, Thổ địa. Như vậy rất không tốt và không gặp may mắn.

Để đúng theo nghi thức không nên đặt tượng Quan Âm cùng với các tượng khác

Sở dĩ như vậy, vì nếu trong nhà hàng, cửa hàng ăn uống thờ Quan Âm sẽ không thích hợp bởi Quan Âm vốn thanh tịnh, tinh khiết và ăn chay Khi dâng đồ cúng Quan Âm thường chỉ cần hoa tươi và hoa quả không được cúng đồ mặn.

+ Đối với hướng đặt tượng Quan Âm thì phải tránh tuyệt đối không được quay tượng Quan Âm vào các hướng, đó là: nhà vệ sinh, cửa phòng ngủ, bàn ăn. Bởi những hướng này thường không được thanh tịnh.

Lễ cúng và văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

Lễ cúng Quan Âm đặc biệt là ngày vía Quan Âm nên chọn lễ chay

Các gia chủ cần chuẩn bị những lễ cúng và theo tùy tâm của mỗi người. Đặc biệt, nên cũng chay với những lễ vật như: hương hoa, trà, quả, phẩm oản… dùng để lễ ban Phật, Bồ Tát.

Văn khấn ngày vía Quan Âm

Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..Tín chủ (chúng) con là: …………………Ngụ tại: ……………………………Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Hạ lễ:

Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !Nam mô A Di Đà Phật !

Sau khi kết thúc khấn, lễ ở các ban thờ, thì trong khi đợi hết một tuần nhang có thể viếng thăm phong cảnh nơi thừa tự, thờ tự. Khi thắp hết một tuần nhang có thể thắp thêm một tuần nhang nữa. Thắp nhang xong, vái 3 vái trước mỗi ban thờ rồi hạ sớ đem ra nơi hoá vàng để hoá.

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Thờ Cúng Phật Bà Quan Âm Tại Nhà

Ý nghĩa của việc thờ cúng phật bà quan âm

Trong tín ngưỡng Phật giáo, thờ tượng quan âm là để cầu mong sự bình an, vị tha trong gia đạo. Bên cạnh truyền thống thờ cúng gia tiên, thờ cúng phật bà quan âm cũng là một trong những nét đẹp văn hóa tâm linh quan trọng của người Việt, thể hiện lòng thành kính, tâm hướng phật của các phật tử.

Đặt bàn thờ quan âm thế nào để hợp phong thủy

Hình ảnh phật bà quan âm tay phải cầm liễu, tay trái cầm bình thanh tịnh mang ý nghĩa phổ độ chúng sinh, cứu giúp con người vượt qua tai ương, hoạn nạn trong cuộc sống. Mỗi khi gặp bất bất trắc hay muốn tìm đến chốn an yên; con người ta thường hướng tâm đến phật để tìm đức tin về sự che chở, phù hộ.

Vì vậy, khi chọn hướng để đặt bàn thờ tượng quan âm; gia chủ cần chọn hướng thoáng mát, đón nắng và gió tốt. Tuyệt đối tránh quay vào những nơi thể hiện sự thiếu tôn trọng như: phòng ăn, phòng ngủ, phòng vệ sinh.

Bên cạnh đó, chốn đặt bàn thờ quan âm trong ngôi nhà không chỉ là nơi trang nghiêm mà còn cần sự thanh tịnh. Nếu không muốn gặp nhữn bất an, sóng gió, kém may mắn trong cuộc sống, chủ nhà chú ý kiêng kị việc đặt tượng quan âm chung với những vị thần khác. Thực tế hiện nay, rất nhiều gia đình hay cửa hàng đặt tượng Quan Âm cùng các tượng khác như: Quan đế, Thổ địa.

Ngoài ra, nếu không gian sống của bạn quá nhỏ để có thể tách biệt cho việc thờ cúng tổ tiên và phật bà quan âm thì nhớ thêm rằng bàn thờ gia tiên không nên đặt cao hơn bàn thờ phật bồ tát bởi điều này là cấm kỵ, thể hiện sự thiếu thành kính và không giác ngộ đối với phật.

Những lưu ý khi cúng phật bà quan âm

Đồ lễ dâng lên phật bà quan âm là lễ chay như: hương, hoa tươi, quả, xôi chè, oản phẩm. Không sắm sửa lễ mặn như: thịt gà, giò, chả, thịt lợn…Bàn thờ phật cũng không nên để vàng mã, tiền âm phủ

Hoa sử dụng lễ Phật là những loài hoa thanh tao, nhẹ nhàng như hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn,… tránh các loài hoa dại, hoa tạp nhiều màu sắc.

Việc thắp hương cũng cần được diễn ra thường xuyên. Việc này không những thể hiện lòng thành kính; nhớ đến Phật mà còn cầu mong sự che chở, phù hộ từng ngày. Theo quan niệm của người Việt, số lẽ mang lại nhiều may mắn; do đó, họ luôn lựa chọn thắp nhang bằng số lẻ như: 1,3,5. Tuy nhiên, một số nơi lại coi trọng lòng thành kính hơn cho nên; khi đốt hương họ sẽ không đếm hay quan tâm đến số lượng.

Nên chọn mua tượng Phật bà có kích thước vừa với trang thờ để đảm bảo sự cân đối. Tùy nhu cầu, gia chủ có thể lựa chọn tượng phật bằng đồng, bằng gỗ, bằng gốm sứ; hay thạch anh để thuận tiện cho việc lau sạch một cách thường xuyên.

Thờ cúng phật bà quan âm là nét đẹp tâm linh; là cầu mong sự bình an, tài lộc; cứu rỗi tâm hồn hướng thiện của con người trong cuộc sống. Do vậy, việc đặt bàn thờ phật trong nhà quan trọng nhất là ở tâm người chủ biết để ý; tìm hiểu hướng đặt, cách cúng sao cho đúng và hợp phong thủy.

Ngày Vía Quan Âm Là Ngày Nào? Ý Nghĩa Và Nghi Thức Cúng

Ngày vía Quan Âm là ngày nào?

Ngày vía Quan Âm thường diễn ra vào 3 ngày cụ thể trong năm tính theo âm lịch:

Ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày Quán Thế Âm Đản Sanh.

Ngày 19 tháng 6 âm lịch là ngày Quán Thế Âm thành đạo.

Ngày 19 tháng 9 âm lịch là ngày Quán Thế Âm xuất gia.

Ý nghĩa của ngày Vía Quan Âm

Ngày vía Quan Thế Âm là để tưởng nhớ lại những dấu mốc trong cuộc đời và thành đạo của ngài. Đó là sự tôn kính đối với thần linh, là cái tâm của người tu đạo, là sự tưởng nhớ đối với công đức vĩ đại của Quan Âm. Vị Bồ Tát luôn cứu khổ cứu nạn, từ bi với hết thảy chúng sinh.

còn là vị Bồ Tát gần gũi với chúng sanh nhất. Ở ngài hội tụ đầy đủ những điều chúng ta cần tu học như là sự thiện lương, không oán thù những người làm khổ ta, luôn luôn bao dung vị tha cho tất cả những tội lỗi của mọi chúng sanh, luôn lắng nghe nỗi thống khổ bi ai của con người cõi hồng trần,…

Mỗi lần đến ngày vía của Quan Âm, là khoản thời gian để chúng ta nhìn lại bản thân, và phát nguyện những điều tốt đẹp, tu tâm tu thân, cụ thể phát nguyện 3 điều sau:

Nguyện yêu thương bản thân nhiều hơn

Nếu không yêu thương nỗi bản thân mình thì chúng ta chẳng thể yêu thương được một ai khác. Yêu thương mình chính là yêu cả những cái tốt, cái xấu để phát huy hoặc thay đổi nhằm giúp bản thân trở nên tốt đẹp hơn, hướng tới những điều Chân Thiện Mỹ.

Nguyện nhẫn nhục

Bồ Tát Quan Thế Âm, nhờ vào hạnh nhẫn nhục mà vượt qua bao kiếp nạn để tu thành chính quả. Cho nên, khi cúng vía Quan Âm, chúng ta sẽ tưởng nhớ và cảm khái về đức hạnh này, học hỏi theo ngài. Trong mọi hoàn cảnh phải bình tâm soi xét, chịu đựng được gian khổ sẽ có ngày thu được quả lành.

Sự nhẫn nhục còn giúp quý vị sống một đời an nhiên trong những niệm lành. Vì không có ai muốn làm hại đến người biết “nhịn”, giúp hóa giải những điều thù hận thành an vui.

Nguyện biết lắng nghe

Con người có một cái miệng để nói nhưng lại có đến 2 cái tai để nghe. Dẫu vậy, người thời thường thích nói hơn nghe. Bồ Tát Quan Âm nhờ lòng từ bi mà có thể lắng nghe hết thảy những khổ nạn của chúng sanh, càng thêm thương cảm, từ đó dốc lòng giúp đỡ những người có lòng tu vượt qua khổ nạn. Vậy nên, nguyện biết lắng nghe vô cùng quan trọng.

Nghi thức cúng ngày vía Quan Âm

Về phần nghi thức cúng , quý vị cần biết mâm cổ nên chuẩn bị gì và đọc bài văn khấn nào, chi tiết như sau:

Lễ vật cúng vía Quan Âm có gì?

Khi cúng vía Quan Âm Bồ Tát, mâm cổ cần chuẩn bị nhất định phải là đồ chay bao gồm:

Hương thơm, đèn sáng.

Các loại hoa tươi nên là màu vàng hoặc màu đỏ. Hoa phải được rửa sạch sẽ và tỉa sạch những cánh hoa héo úa.

Trái cây thì nên chọn những loại trái cây có hình tròn, căng mọng và màu sắc tươi tắn, quan trọng là trái cây mới chứ không phải là loại đã cũ rồi.

Bánh kẹo chay các loại, phẩm oản.

Đĩa xôi chay

Ngày vía Quán Âm tụng kinh gì?

Quý vị đọc bài văn khấn sau đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (x3)

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ (chúng) con là: ……

Ngụ tại: ….. (địa chỉ)

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Sau khi làm lễ ở bàn thờ Phật xong, hết một tuần nhang, quý vị cần thắp thêm một tuần nhang nữa. Khi nhang cháy hết, cúi đầu vái 3 vái rồi hạ sớ đem đi hóa vàng

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Bày Bàn Thờ Quan Âm Tại Nhà Và Đồ Cúng Lễ Mẹ Quan Âm

Trong kinh phật, Phật bà Quan âm được biết đến như một đấng trên cao, phổ độ chúng sinh, luôn hướng mọi người đến sự từ bi, độ lượng, nhân từ. Cảm phục đức độ của người, nhiều phật tử, người có lòng muốn thỉnh và lập bàn thờ Mẹ Quan âm tại gia. Tuy nhiên, ngoài tấm lòng hiếu kính ra, cũng cần có những lưu ý, sắp đặt nho nhỏ trong cách bày trí ban tho phat quan am để đem lại sự phù hộ, may mắn cho gia chủ.

XEM THÊM: Bàn thờ Thần Phật kiểu đứng mới nhất 2024 cho chung cư hiện đại đẹp trang nghiêm: BTD20

1. Bàn thờ Quan âm gồm những gì?

Phật bà Quan âm luôn coi trọng sự chay tịnh, những vật thờ cúng bày trên bàn thờ Quan âm không cần quá cầu kỳ, sang trọng nhưng cũng cần có một số đồ cơ bản không thể thiếu, đó là: lư hương, nến, lọ hoa, quan trọng nhất là tượng hoặc ảnh Phật bà Quan âm và vào những ngày đặc biệt có thêm lễ vật cúng.

Cách đặt, hướng đặt bàn thờ Mẹ Quan âm cũng cần lưu ý: đặt trên cao, cao hơn cả bàn thờ tổ tiên, càng thanh tịnh, sạch sẽ càng tốt. Hướng đặt không nên đối diện phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh,… thể hiện sự tôn kính của gia chủ với Phật.

2. Nên cúng Mẹ Quan âm lễ chay hay lễ mặn?

Nhiều người không quan tâm đến vấn đề này, với quan niệm đồ lễ cúng càng lớn, càng giá trị thì càng thể hiện được tấm lòng nhưng thực ra lại đang mắc sai lầm. Mẹ Quan âm đức độ, từ bi, thanh tịnh nên chỉ nên thờ cúng đồ chay, như: hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè,… Tránh các loại lễ mặn: các loại thịt (gà, lợn,…), giò chả,… Cũng không nên bày lên ban tho quan the am vàng mã, tiền âm phủ các loại, phúc đâu chưa thấy lại có thể phạm lỗi với Phật.

Ngoài ra, gia chủ có thờ cúng Phật Quan âm tại nhà cũng nên ăn uống, sinh hoạt chay tịnh hơn, ăn chay ngày rằm và mùng một, làm nhiều việc thiện, tích đức cho mình và cho gia đình.

Hoa cung Me Quan am nên là hoa tươi, không cần lúc nào cũng có nhưng nên chuẩn bị vào ngày lễ, ngày rằm và mùng một hàng tháng. Một số loại hoa thanh tịnh phù hợp làm hoa cung Phat Quan am: hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa huệ, hoa cúc vàng,… đặc biệt là hoa sen tượng trưng cho Phật.

4. Nên thờ Phật Quan âm đứng hay ngồi?

Tượng Phật Quân âm chúng ta thường thấy có nhiều tư thế khác nhau, đứng, ngồi, nằm. Mỗi tư thế trong Phật giáo lại có nội dung tôn giáo phong phú khác nhau. Tuy nhiên, thường thì, tượng Quan âm đứng đặt ngoài trời, trên đỉnh núi, trong sân, vườn. Còn để thờ cúng trên bàn thờ, trong nhà thì nên đặt tượng Quan âm ngồi.

5. Gợi ý một số mẫu bàn thờ Mẹ Quan âm đẹp trang nhã

Tùy vào điều kiện không gian nhà bạn, cách bố trí đồ nội thất, cả sở thích và khả năng tài chính của gia chủ, hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu bàn thờ Mẹ Quan âm khác nhau phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu lẫn giá cả.

Bàn thờ đứng Phật Quan âm có nhiều mẫu mã, kích thước khác nhau, được nhiều người lựa chọn.

Bàn thờ Phật bà Quan âm treo tuong phù hợp với những gia đình có không gian nhỏ, muốn tiết kiệm diện tích thờ cúng. Hơn nữa, bàn thờ treo tường có đặc điểm là nhỏ gọn, có thể đặt ở vị trí cao quan đầu người, phù hợp với bàn thờ thần phật, tạo sự yên tĩnh, thanh tịnh, sạch sẽ.

XEM NGAY TẠI ĐÂY 101+ MẪU BÀN THỜ THẦN PHẬT CHUẨN PHONG THỦY

6. Vietnamarch – đơn vị chuyên sản xuất và phân phối bàn thờ Phật Quan âm các loại

Vietnamarch đã chính thức ra mắt và phân phối sản phẩm bàn thờ tại các showroom và cửa hàng thuộc các hệ thống trên toàn quốc với hàng ngàn các mẫu bàn thờ Phật bà Quan âm đẹp chất lượng cao cấp: bàn thờ đứng, bàn thờ treo, bàn thờ truyền thống, ban thờ hiện đại, tủ thờ cao cấp…để quý khách hàng thoải mái lựa chọn. Đừng quên gọi cho chúng tôi để được đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tư vấn cho quý vị về màu sắc, kích thước phù hợp phong thủy với từng cung mệnh của gia chủ.

Vietnamarch – Chuyên gia phòng thờ! Hotline: 0918.248.297

Ngày Vía Quan Âm Vào Ngày Nào? Các Nghi Thức Cho Ngày Lễ Này

Ngày vía Quan Âm vào ngày nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Phật Quan Âm Bồ Tát là người có tâm địa lương thiện, yêu thương con người.

Dù người khác đối xử với mình như thế nào cũng không oán thù. Luôn bao dung, lắng nghe và chia sẻ nỗi đau với nhau loại. Vì vậy mà một số gia đình đã thờ Phật bà này để cầu bình an, thanh tịnh.

Vậy ngày cúng vía Quan Âm là ngày nào, nghi thức thực hiện ra sao? Các bạn cùng theo dõi trong bài viết sau của chúng tôi.

Các ngày vía mẹ Quan Âm vào những ngày nào?

Đặc biệt sẽ lắng nghe, chia sẻ nỗi đau với nhân loại. Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều gia đình thờ mẹ Quan Âm với mong muốn bản thân và gia đình được bình an, tâm tịnh và may mắn.

Cụ thể các ngày đó là:

Ngày vía Phật bà Quan Âm trong tháng là ngày 19/2 âm lịch. Đây còn được gọi là ngày Quan Thế Âm Đản Sanh.

Ngày vía mẹ Quan Âm trong tháng 6 là ngày 19/6 âm lịch. Đây còn gọi là ngày Quán Thế Âm thành đạo.

Ngày vía vào tháng 9 là ngày 19/9 âm lịch. Đây là ngày Quan Thế Âm xuất gia.

Nếu chuyển sang ngày dương thì năm 2024 các ngày vía Phật bà Quan Âm sẽ rơi vào ngày 12/3/2024, 8/8/2024 và ngày 4/11/2024.

Cách bày trí bàn thờ cúng ngày Quan Âm

Một điều tối kỵ trong việc bày bà Quan Âm bồ tát trên bàn thờ đó là đặt chung với các vị thần khác. Điều này sẽ có thể không tót và không may mắn.

Sở dĩ vì do Phật bà vốn rất thanh tịnh, tinh khiết và ăn chay. Khi được đặt chung với các thần tượng khác sẽ không tốt khi cúng đồ mặn.

Tượng phải được đặt nên tránh hướng cửa và hành lang để tránh xung khí. Không nên để bàn thờ Phật ngang hoặc dưới bàn thờ gia tiên.

Cách trình bày cụ thể đó là: Trên bàn thờ chính giữa nên đặt tượng Phật và bát hương dưới chân Phật. Hai bên đặt hai cây đèn, hai bên đèn là hai ly nước. Phía sau là 2 bình hoa và 2 đĩa hoa quả.

Khi đặt bàn thờ Phật bà Quan Âm tại nhà bạn nên thay nước mỗi ngày. Nước đại diện cho sự tinh khiết và nên dùng nước lọc. Nhang cần được thay mỗi ngày và không được để bàn thờ bị bụi bẩn.

Sắm lễ cúng dường ngày vía Quan Thế Âm bồ tát

Các lễ chay như hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè,… Không nên sử dụng các đồ ăn mặn như thịt, có tỏi, hành.

Hoa tươi nên dùng hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu,… Không nên chọn những loại hoa dại.

Nếu không có điều kiện thì các bạn chỉ cần thành tâm hướng về Ngài. Bởi Phật là ở trong tâm của mỗi chúng ta.

Hướng dẫn nghi thức cho ngày cúng lễ ngày vía mẹ Quan Âm

Các nghi thức cho ngày cúng lễ vía Quan Âm các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ những điều sau đây:

Quan thế âm bồ tát chính là người nhà Phật. Vì vậy mâm đồ cúng lễ cho ngày này phải là những món chay như:

Hoa hồng, hoa cúc,… các loại hoa màu vàng hoặc màu đỏ.

Trái cây: nên chọn những loại trái cây có hình tròn, căng mọng, màu sắc tươi tắn và vẫn còn mới.

Bánh kẹo, phẩm oản.

Đĩa xôi chay.

Gia chủ đọc bài văn khấn sau đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (x3) Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám. Hôm nay là ngày… tháng… năm… Tín chủ (chúng) con là: …… Ngụ tại: ….. (địa chỉ) Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng. Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh. Nam mô A Di Đà Phật! (x3)

Sau khi kết thúc làm lễ ở bàn thờ, khi hết một tuần nhang, gia chủ cần phải thắp thêm 1 tuần nhang nữa. Khi thắp nhang xong, cúi đầu vái 3 vái rồi hạ sớ đem đi hóa vàng.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Chi Tiết Nghi Thức Cúng Ngày Vía Quan Âm trên website Apim.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!