Xu Hướng 9/2022 ❤️ 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực ❣️ Top View | Apim.edu.vn

Xu Hướng 9/2022 ❤️ 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực ❣️ Top View

Xem 594

Bạn đang xem bài viết 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực được cập nhật mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Apim.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 594 lượt xem.

Cúng Thôi Nôi Gà Hay Vịt, Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Những Gì?

Cúng Căn Con Anh Chị Năm 12 Tuổi

Phòng Thờ Cúng Trong Căn Hộ Chung Cư

Phong Thủy Thờ Cúng Cho Căn Hộ Chung Cư Và Nguyên Tắc Đặt Ban Thờ

Thị Trường Bđs Quý 1/2020: Nguồn Cung Căn Hộ Xu Hướng Giảm

Mãnh-hỏa diệm diệm chiếu thiết-thành,

Thiết-thành lý diện nhiệt cô-hồn,

Cô-hồn nhược yếu sanh tịnh-độ,

Thính tụng Hoa-Nghiêm bán kệ kinh:

Nhược nhơn dục liểu tri,

Tam thế nhứt thiết Phật,

Ưng quán pháp-giới tánh,

Nhứt thiết duy tâm tạo.

PHÁ ÐỊA-NGỤC CHƠN NGÔN:

Án dà ra đế da ta bà ha. (3 lần)

PHỔ TRIỆU THỈNH CHƠN NGÔN:

Nam-mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát đa nga đa da. (3 lần)

GIẢI OAN KIẾT CHƠN NGÔN:

Án tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)

Nam-mô Ðại-Phương-Quảng Phật Hoa-Nghiêm kinh. (3 lần)

Nam-mô thường-trụ thập phương Phật,

Nam-mô thường-trụ thập phương Pháp,

Nam-mô thường-trụ thập phương Tăng,

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát,

Nam-mô Minh-dương Cứu-khổ Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát,

Nam-mô khải-giáo A-Nan-Ðà tôn-giả.

Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng.

Quy-y Phật lưỡng-túc tôn,

Quy-y Pháp ly-dục tôn,

Quy-y Tăng chúng trung tôn.

Quy-y Phật cánh, quy-y Pháp cánh, quy-y Tăng cánh.

Phật-tử

Hữu tìnhsở tạo chư ác nghiệp,

Cô hồn

Giai do vô-thỉ tham, sân, si,

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Phật-tử

Nhứt-thiết Hữu tình giai sám hối.

Cô hồn

Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ,

Phiền-não vô-tận thệ nguyện đoạn,

Pháp-môn vô-lượng thệ nguyện học,

Phật đạo vô-thượng thệ nguyện thành.

Tự tánh chúng-sanh thệ nguyện độ,

Tự tánh phiền-não thệ nguyện đoạn,

Tự tánh pháp-môn thệ nguyện học,

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

DIỆT ÐỊNH NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHƠN-NGÔN:

Án a lổ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

KHAI YẾT-HẦU CHƠN-NGÔN:

Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

TAM-MUỘI-DA GIỚI CHƠN-NGÔN:

Án tam muội da tát đỏa phạm. (3 lần)

BIẾN THỰC CHƠN-NGÔN:

Nam-mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

CAM-LỒ THỦY CHƠN-NGÔN:

Nam-mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát thiệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

NHỨT TỰ THỦY-LUÂN CHƠN-NGÔN:

Án noan noan noan noan noan. (3 lần)

NHŨ-HÃI CHƠN-NGÔN:

Nam-mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noan. (3 lần)

Nam-mô Ða-bảo Như-Lai,

Nam-mô Bảo-thắng Như-Lai,

Nam-mô Diệu-sắc-thân Như-Lai,

Nam-mô Quảng-bát-thân Như-Lai.

Nam-mô Ly-bố-úy Như-Lai,

Nam-mô Cam-lồ-vương Như-Lai.

Nam-mô A-Di-Ðà Như-Lai.

Tịnh pháp thực

Thần chú gia-trì Pháp thí thực

Cam lồ thủy

Phật-tử

phổ thí hà sa chúng Hữu tình

Cô hồn

nguyện giai bảo mãn xả xan tham, tốc thoát u-minh sanh Tịnh-độ, quy-y Tam-bảo phát Bồ-đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công-đức vô-biên

Phật-tử

tận vị lai nhứt thiết Hữu tình đồng pháp-thực.

Cô hồn

Phật-tử

Nhữ đẳng Hữu tình chúng,

Cô hồn

Ngã kim thí nhữ cúng,

Thử thực biến thập-phương.

Phật-tử

Nhứt thiết Hữu tình cộng,

Cô hồn

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Phật-tử

Ngã đẳng dữ Hữu tình

Cô hồn

Giai cọng thành Phật-đạo.

THÍ VÔ-GIẢ THỰC CHƠN-NGÔN:

Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

(Trở về bàn Phật)

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM-KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)

VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.

A di rị đô bà tỳ,

A di rị đa tất đam bà tỳ,

A di rị đa tì ca lan đế,

A di rị đa, tì ca lan đa,

Dà di nị dà dà na,

Chỉ đa ca lệ ta bà ha.(3 lần)

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

Nguyện chư Thượng sư ai nhiếp thọ

Nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường

Trú dạ lục thời hằng kiết tường

Nhứt thiết thời trung kiết tường giả

Nguyện chư Tam-Bảo ai nhiếp thọ

Tứ sanh đăng ư bửu-địa;

Tam hữu thác hóa liên trì,

Hà sa ngạ-quỉ chứng tam hiền,

Vạn loại hữu-tình đăng Thập địa.

TÁN PHẬT

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,

Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân,

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, A-Di-Ðà Phật.

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (108 lần)

Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát.(3 lần)

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.(3 lần)

Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát.(3 lần)

Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát.(3 lần)

SÁM NHỨT TÂM

Nhứt tâm quy mạng, Cực-lạc thế-giới A-Di-Ðà Phật, nguyện dĩ tịnh-quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như-Lai danh, vị Bồ-đề Ðạo, cầu sanh Tịnh-độ.

Phật tích bổn thệ: nhược hữu chúng-sanh, dục sanh ngã quốc chí tâm tín nhạo, xưng ngã danh hiệu, nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh-giác. Dĩ thử niệm Phật nhơn-duyên, đắc nhập Như-Lai. Ðại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bịnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên-đảo, như nhập thiền-định. Phật cập Thánh-chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhứt niệm khoảnh, sanh Cực-lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật-huệ, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện, quảng độ chúng-sanh, mãn Bồ-đề nguyện.

TÁN LỄ

Tán lễ Tây-phương, Cực-lạc thanh lương, Liên-trì cửu phẩm hoa hương, bảo thọ thành hàng; thường văn thiên nhạc kiên tương, A-Di-Ðà Phật đại phóng từ quang, hóa đạo chúng-sanh vô-lượng, giáng kiết tường, hiện tiền chúng đẳng ca dương, nguyện sanh an dưỡng, hiện tiền chúng đẳng ca dương, đồng sanh an dưỡng.

THỊ NHỰT

Thị nhựt dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, thận vật phóng dật.

HỒI HƯỚNG

Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,

Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,

Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng-sanh,

Giai cộng thành Phật-đạo.

TAM QUY-Y:

Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn

Cúng Thí Thực Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nghi Thức Cúng Thí Thực

Cung Cấp Đồ Cúng Trọn Gói

Ý Nghĩa Siêu Độ, Bạt Độ Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực

Cập nhật thông tin chi tiết về 5. Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực trên website Apim.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2085 / Xu hướng 2175 / Tổng 2265 thumb
🌟 Home
🌟 Top